F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 25/7/2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2272/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Với mục tiêu tiếp tục đảm bảo các chỉ tiêu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số thị xã Hương Trà về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các địa bàn đặc biệt khó khăn, có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung trong tỉnh và trong nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai.

Các chỉ tiêu cụ thể:

* Nâng cao thể lực

-Tăng cường sức khỏe người dân tộc thiểu số: duy trì giữ vững tỉ suất tử vong trẻ em 10%0. Phấn đấu đến năm 2025 nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số lên 73 tuổi, năm 2030 khoảng 74 tuổi gần với tuổi thọ bình quân quốc gia.

- Nâng cao thể trạng tầm vóc của người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi đến năm 2025 còn dưới 26,5% và năm 2030 xuống dưới 21,5%.

*  Phát triển trí lực

- Đến năm 2025, đảm bảo trên 45,5% trẻ nhà trẻ và 98% trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non. Giữ vững tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi ở các cấp đạt 100%.

- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 đạt trên 35%, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ tương ứng là 50%.

* Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường

- Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, có khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh người dân tộc thiểu số.

- Đến năm 2025, phấn đấu có 60%, năm 2030 đạt 70% số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, việc làm.

UBND thị xã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thị xã Hương Trà giai đoạn 2022-2025 gắn với thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 1115-KH/TU ngày 03/4/2020 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Tập tin đính kèm:
My Na - VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 518