Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí tiền điện quý II năm 2022 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 95.634.000 đồng (Chín mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi bốn nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý II năm 2022 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.

 

Trong đó:

- Tiền điện hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập:                   86.664.000 đồng.

- Tiền điện hộ CSXH không thuộc hộ nghèo:                 8.970.000 đồng.

                          (Theo phụ lục chi tiết đính kèm)

(Kèm theo Quyết định số: 1162/QĐ-UBND  ngày 21 tháng  7 năm 2022 của  Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

 
               
           

ĐVT: Đồng

 

Stt

Đơn vị

Số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

Số tiền điện hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

Số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Số tiền điện
hỗ trợ hộ chính sách xã hội không thuộc
hộ nghèo

Tổng cộng

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

 

1

Phường Tứ Hạ

75

           10.350.000

                     3

                     368.000

            10.718.000

 

2

Phường Hương Văn

54

             7.452.000

                     1

                     138.000

               7.590.000

 

3

Phường Hương Vân

91

           12.558.000

                     2

                     276.000

            12.834.000

 

4

Phường Hương Chữ

105

           14.490.000

                   51

                  6.118.000

            20.608.000

 

5

Phường Hương Xuân

80

           11.040.000

                     1

                     138.000

            11.178.000

 

6

Xã Hương Toàn

86

           11.868.000

                     5

                     598.000

            12.466.000

 

7

Xã Bình Tiến

70

             9.660.000

                     8

                  1.104.000

            10.764.000

 

8

Xã Hương Bình

21

             2.898.000

 

 

               2.898.000

 

9

Xã Bình Thành

46

             6.348.000

                     2

                     230.000

               6.578.000

 

 

Tổng cộng

                628

           86.664.000

                   73

                  8.970.000

            95.634.000

 

Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kho Bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc chi trả theo quy định.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, chi trả kinh phí trực tiếp hỗ trợ tiền điện đến các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn thị xã đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và chế độ, thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 580