Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà: Tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày cập nhật 08/09/2022

Từ ngày 29/8 đến 31/8/2022, Trung tâm Chính trị thị xã Hương Trà tổ chức 03 lớp nhằm quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên khối các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Tại Hội nghị các báo cáo viên của Thị ủy Hương Trà đã triển khai 04 Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";  Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết 20/NQ-TW, ngày 16/6/2022 "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Hội nghị Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, giúp toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan chính quyền thị xã nắm vững những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đi vào thực tế nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống.

Hoàng Tăng Phái - TTYT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 572