Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 19/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đã ký ban hành Quyết định 3533/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó:

1. Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình, lớp tập huấn và tuyên truyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) và áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Địa bàn thực hiện: Các tỉnh trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn có nguy cơ trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Đối với mô hình/dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nghị các vật nuôi, cây trồng mới thay thế cây có chứa chất ma túy” (sau đây được gọi tắt là mô hình/dự án).

a) Đối tượng áp dụng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,

người khuyết tật (không có sinh kế ổn định); ưu tiên hộ nghèo là dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo; hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo.

b) Nguyên tắc, điều kiện tham gia.

- Đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện mô hình/dự án;

- Hộ tham gia mô hình/dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của mô hình dự án và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký;

- Các hộ dân có nguyện vọng tham gia mô hình/dự án phải được họp, xét duyệt đúng đối tượng theo quy định, tham gia trên tinh thần tự nguyện.

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Không gây ô nhiễm môi trường.

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 530