Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 15/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1900/QĐ-BTC năm 2022 sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương kèm theo Quyết định 143/QĐ-BTC.

 

Theo đó:

Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành kèm Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 (phụ lục 01, 02, 03 đính kèm).


PHỤ LỤC 01:

CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2
(Kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Mã cấp 2

Tên cơ quan, đơn vị cấp 2

Trạng thái thay đổi

1.

G12.27

Công ty TNHH MTV In Tài chính

Đóng mã

 

PHỤ LỤC 02:

CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3
(Kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Mã cấp 3

Tên cơ quan, đơn vị cấp 3

Trạng thái thay đi

1.

G12.32.B2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đổi tên

 

PHỤ LỤC 03:

CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4
(Kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Mã cấp 4

Tên cơ quan, đơn vị cấp 4

Trạng thái thay đi

1.

G12.18.38.399

Chi cục thuế Huyện Hoằng Hóa

Cấp mới

2.

G12.18.38.408

Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành

Đổi tên

3.

G12.18.38.409

Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

Đổi tên

4.

G12.18.42.442

Chi cục thuế Huyện Nghi Xuân

Cấp mới

5.

G12.18.52.549

Chi cục thuế Thị xã An Nhơn

Cấp mới

6.

G12.32.19.171

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn

Đổi tên

7.

G12.32.86.867

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc

Đóng mã

8.

G12.32.86.871

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

Đóng mã

9.

G12.32.A3.01

Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ

Cấp mới

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 530