Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 19/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

 

Theo đó:

1. Mục đích

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, góp phần thiết thực vào việc thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

2. Yêu cầu

2.1. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế công tác bình đẳng giới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2030.

2.2. Có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong triển khai các nhiệm vụ. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Văn Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 566