Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện cao điểm kiểm tra, tuyên truyền an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 15 tháng  9 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 2890  /KH-UBND về việc thực hiện cao điểm kiểm tra, tuyên truyền an toàn về PCCC và CNCHđối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thị xã Hương Trà, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC đến chủ hộ gia đình và nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn thị xã nhằm nâng cao nhận thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh; tập trung kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC đối với các cơ sở theo phân cấp quản lý về công tác PCCC trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy định PCCC theo quy định.

- Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải đa dạng về hình thức, nội dung cần rõ ràng, dễ hiểu và truyền đạt thông tin trực tiếp đến người dân.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC phải đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC.

- Nội dung hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC phải cụ thể, phù hợp, sát với thực tế trên cơ sở các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.

- Rà soát tất cả các chỉ tiêu công tác liên quan PCCC và CHCN để hoàn thành theo chỉ đạo của cấp trên; nhất là chỉ tiêu thực tập phương án PCCC tại khu dân cư thuộc 02 địa bàn xã Bình Tiến và phường Tứ Hạ.

3. Đối tượng, phương châm

a. Đối tượng: Tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý về công tác PCCC. Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC đối với các cơ sở vui chơi giải trí, tập trung đông người (karaoke, pup beer, beer club...), chợ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa dễ cháy và hộ gia đình nhà để ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. Khắc phục các tồn tại thiếu sót về công tác PCCC trên địa bàn.

b. Phương châm

- Từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn; lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống, lấy phòng ngừa là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để làm giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

- Đối với công tác chữa cháy phải xác định “thời điểm vàng” để thực hiện công tác chữa cháy (không quá từ 05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra). Vì vậy, cần phải huy động tối đa lực lượng chữa cháy ngay từ khi vụ cháy mới xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất với phương châm: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân.

- Kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp không chấp hành yêu cầu về công tác PCCC, các trường hợp cố tình đưa vào hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

4. Nội dung phân công nhiệm vụ

a. Công an thị xã Hương Trà

- Tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và chấn chỉnh công tác PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC gắn với tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH.

- Phối hợp các phòng ban có liên quan thông báo yêu cầu đến tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài diện quản lý về công tác PCCC tự tổ chức kiểm tra, đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở và báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua Công an thị xã trước 30/9/2022) và đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phối hợp kiểm tra an toàn PCCC.

- Đôn đốc, chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu UBND cấp xã tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư theo quy định (kiểm tra định kỳ đảm bảo số lượt theo quy định). Tập trung rà soát cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn; đặc biệt rà soát chủ động nắm lực lượng, phương tiện PCCC của các cơ sở trong Cụm Công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tránh bỏ sót, nới lỏng cơ sở.

- Hướng dẫn UBND phường Tứ Hạ, UBND xã Bình Tiến tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao (Hoàn thành trong tháng 9/2022).

- Chủ trì phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã cùng với UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ gia đình và người đứng đầu cơ sở kinh doanh, sản xuất trong khu vực dân cư các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân trong công tác PCCC và vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”.

b. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã

- Phối hợp Công an thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH trên hệ thống truyền thanh của thị xã để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trong công tác PCCC. Tăng thời lượng tuyên truyền vào các khung giờ vàng, tập trung tuyên truyền hậu quả tác hại của cháy nổ, những nguyên nhân trực tiếp gây cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa trong sử dụng điện, máy phát điện, sử dụng gas và cách thoát nạn tại nhà ở, khu dân cư…cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và quan tâm tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, như: Treo pano, khẩu hiệu, diễu hành hưởng ứng cao điểm tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC tại khu vực dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. Tổ chức ghi hình các cuộc vận động, ra mắt mô hình PCCC, ra mắt lực lượng dân phòng trên địa bàn thị xã.

c. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

- Cân đối kinh phí từ ngân sách, nghiên cứu bố trí kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và các hoạt động có liên quan đến công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thị xã theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với  Công an thị xã phân bố nguồn ngân sách do HDND tỉnh phân bổ về cho UBND thị xã Hương Trà phục vụ công tác PCCC&CNCH từ năm 2021-2023 đảm bảo theo quy định của Kế hoạch 346/KH-UBND và Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND; hướng dẫn thủ tục cho các Ủy ban nhân dân xã, phương để sử dụng kinh phí đúng quy định.

d. Phòng Kinh tế thị xã

- Phối hợp với Công an thị xã gửi yêu cầu đến tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài diện quản lý về công tác PCCC tự tổ chức kiểm tra, đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở và báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua Công an thị xã trước 30/9/2022).

- Theo dõi, giám sát, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp và việc chấp hành thực hiện các quy định về an toàn PCCC; Tổng hợp, tham mưu UBND thị xã chấn chỉnh đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, không chấp hành đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

e. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã: Thực hiện đầy đủ, đúng với chức năng đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp. Trên cơ sở các kiến nghị, yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC của HĐND tỉnh vào ngày 12/9/2022 để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thị xã về việc thành lập Ban quản lý và Đội PCCC chuyên ngành tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ; Hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế, xây dựng, quy hoạch để trình các cơ quan, ban ngành liên quan thẩm duyệt, nghiệm thu đảm bảo theo quy định; Khảo sát, lập dự toán và bảng vẻ tổng thể sơ đồ bố trí các trụ nước chữa cháy tại Cụm Công nghiệp để đề xuất lắp đặt (hoàn thành trong năm 2022).

f. Văn phòng HĐND-UBND thị xã: Tổ chức sao, gửi đến UBND các xã, phường Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

g. Ủy ban nhân dân các phường, xã

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và thực chất: việc phát huy phương châm “4 tại chỗ”; tuyên tuyên, xây dựng, nhân rộng mô hình PCCC; hướng dẫn người dân nâng cao hiệu quả việc tự phòng ngừa, tự quản để kịp thời phát hiện và chữa cháy có hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của đội dân phòng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với danh mục cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

- Yêu cầu UBND phường Tứ Hạ, UBND xã Bình Tiến bố trí nguồn kinh phí và tổ chức triển khai thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn (Hoàn thành trước ngày 25/9/2022).

- Tiếp tục thành lập, kiện toàn Tổ chức Ban chỉ đạo PCCC&CNCH của địa phương, đồng thời củng cố lại các Đội dân phòng đảm bảo số lượng các thành viên và độ tuổi phù hợp để đáp ứng yêu cầu công tác PCCC&CNCH.

- Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc, Công an cấp xã tham mưu tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, gắn với tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH. Hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có lối thoát nạn thứ 2 phải mở lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, sang nhà bên cạnh hoặc có các giải pháp thoát nạn khi không thể tạo lối thoát nạn thứ 2 như thang dây, ống tụt...); trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ.

- Tăng thời lượng tuyên truyền vào các khung giờ vàng, tập trung tuyên truyền hậu quả tác hại của cháy nổ, những nguyên nhân trực tiếp gây cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa trong sử dụng điện, máy phát điện, sử dụng gas và cách thoát nạn tại nhà ở, khu dân cư…cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và quan tâm tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”.

- Lập, bổ sung hồ sơ quản lý cơ sở theo quy định, yêu cầu 100% cơ sở thuộc diện quản lý phải có hồ sơ PCCC lưu tại UBND phường, xã (hoàn thành xong trước 15/10/2022); đặc biệt chủ động rà soát nắm lực lượng, phương tiện PCCC của các cơ sở trên địa bàn, bổ sung cơ sở đưa vào diện quản lý về công tác PCCC theo phân cấp.

h. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể: Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH, nhất là tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát động phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy”. Chủ động phát hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 561