Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân bổ kinh phí các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh
Ngày cập nhật 20/10/2022

Để triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và kế hoạch năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua tại Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của HĐND thị xã về việc Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, giao dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Căn cứ Thông báo số 3565/TB-STC ngày 11/10/2022 của Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 về việc phân bổ kinh phí thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia với tổng số tiền là 6.671 triệu đồng, trên cơ sở đó, Chủ đầu tư các công trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Tập tin đính kèm:
Viết Công - Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.354
Truy câp hiện tại 6.294