Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị định về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
Ngày cập nhật 31/10/2022

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Nghị định bao gồm 04 Chương, 14 Điều.
Điều khoản thi hành như sau:
Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với các cơ sở nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ đối ngoại đang cho thuê theo Hợp đồng (hoặc Thỏa thuận) theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng (hoặc Thỏa thuận) đã ký. Sau khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt Hợp đồng (hoặc Thỏa thuận) trước thời hạn đã ký thì việc cho thuê nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2022.
2. Bãi bỏ Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐK đất đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 1.641