Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà với công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2022
Ngày cập nhật 18/11/2022

Thị xã Hương Trà được phân công phối hợp quản lý 02 di tích cấp Quốc gia là di tích lịch sử Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (phường Hương Vân) và di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Nhà thờ Đặng Huy Trứ (phường Hương Xuân). Quản lý trực tiếp 07 di tích, bao gồm: 02 di tích cấp Quốc gia là Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Đôi Liễu Cốc, phường Hương Xuân, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Văn Xá, phường Hương Văn và 05 di tích cấp Tỉnh là Di tích lịch sử cách mạng Công binh xưởng Phú Lâm, phường Hương Chữ, Di tích lịch sử Địa điểm dốc Ông Ầm, phường Hương Chữ, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình và Chùa La Chữ, phường Hương Chữ, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Cổ Lão, xã Hương Toàn, Di tích lịch sử Bia tưởng niệm liệt sỹ tại căn cứ quân sự Động Tranh (Bastogne), xã Bình Tiến.

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển văn hóa. Trong thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thị xã ngày càng được quan tâm, chú trọng.

Trong thời gian qua Ủy ban nhân dân thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan hướng dẫn các xã, phường tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về di sản văn hóa cho các Ban quản lý di tích và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ di tích, bảo vệ hiện vật tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự do địa phương quản lý. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý di tích từng bước được nâng cao. Công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung chuyên môn sát sao, cụ thể, có hiệu quả. Việc xếp hạng di tích đã tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và bảo tồn các di tích ở địa phương.

Đã Phối hợp với Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế và UBND phường Hương Chữ, UBND xã Bình Tiến hoàn thiện hồ sơ khoa học xếp hạng di tích và tổ chức thành công lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh Địa điểm Dốc Ông Ầm (năm 2017) và di tích Bia tưởng niệm liệt sỹ tại căn cứ quân sự Động Tranh Bastogne (năm 2021). Năm 2022, đang lập hồ sơ đề nghị công nhận Đình làng Thanh Lương là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Giai đoạn 2017 - 2022 công tác tu bổ, tôn tạo di tích từng bước đi vào nền nếp. Ủy ban nhân dân thị xã đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn; theo dõi, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định về bảo quản và tu bổ di tích theo quy định. Hoàn thành công tác trùng tu, tôn tạo công trình Đình La Chữ thuộc di tích Đình và Chùa La Chữ. Hỗ trợ Viện Bảo tồn di tích Quốc gia về việc khảo sát, lập hồ sơ khoa học di tích đình làng Văn Xá. Thực hiện công tác kiểm kê các công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu, thị xã Hương Trà có 34 công trình được đưa vào danh mục kiểm kê (sau khi 06 đơn vị sát nhập vào Thành phố Huế, thị xã Hương Trà còn lại 15 công trình, địa điểm). Cắm biển khu vực khảo cổ 06 địa điểm nằm trong danh mục đã được Quy hoạch khảo cổ trên địa bàn phường Tứ Hạ, Hương Chữ. Thực hiện công tác kiểm kê hiện vật tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thị xã.

Hàng năm, UBND thị xã tiến hành rà soát các công trình di tích bị hư hỏng, xuống cấp đề xuất UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đồng ý chủ trương đầu tư tôn tạo, nâng cấp các điểm di tích đã xuống cấp. Thị xã đã tích cực, chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tu bổ, tôn tạo các di tích đảm bảo theo quy định của Luật di sản văn hóa.

Trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, một số công trình được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa. Trùng tu tôn tạo di tích Đình và Chùa La Chữ với tổng mức đầu tư là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng). Trong đó, nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng), bao gồm ngân sách tỉnh 400.000.000 đồng, ngân sách thị xã 300.000.000 đồng, ngân sách phường 200.000.000 đồng; phần còn lại là kinh phí đóng góp của bà con nhân dân. Đầu tư xây dựng một số hạng mục tại Địa điểm dốc Ông Ầm như xây dựng Nhà bia bát giác diện tích 36 m2; sân lát gạch terrazzo diện tích 164 m2; sân (giao thông nội bộ) diện tích 327m2; tường rào kết hợp bồn hoa với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 721.916.000 đồng (ngân sách nhà nước). Xây dựng hạng mục tường rào bao quanh khuôn viên di tích Tháp Đôi Liễu Cốc (phường Hương Xuân) với tổng kinh phí 500.000.000 đồng (ngân sách Trung ương). Thực hiện đo đạc hiện trạng, định vị mốc tọa độ và hoàn thành việc cắm mốc khoanh vùng bảo vệ 07 di tích (UBND thị xã được phân công quản lý trực tiếp) và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích với tổng kinh phí 339.970.000 đồng. Hoàn thành tu sửa cấp thiết di tích Đình làng Cổ Lão với kinh phí 600.000.000 đồng.

Đình làng văn xá

Địa đạo Khu ủy

Tu sửa đình làng Cổ Lão

Mỹ Lệ - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 490