Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 4/2024
Ngày cập nhật 15/05/2024

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã chủ trì phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 4/2024.

Tham dự cuộc họp có: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Viết Hà; Thành viên UBND thị xã và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND 09 phường xã; Thủ trưởng các cơ quan: Chi cục Thuế khu vực Hương Điền, Kho bạc nhà nước thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Chi cục Thống kê thị xã, Hạt Kiểm lâm, Văn phòng Thị ủy; Liên đoàn lao động thị xã.

Tại phiên họp, UBND thị xã đã nghe và thảo luận về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, thay mặt UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Duy Hùng kết luận như sau:

UBND thị xã cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2024 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới; Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã tiếp thu ý kiến các thành viên UBND thị xã hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo trình UBND thị xã ban hành theo quy định; trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2024:

1. Thủ trưởng các Cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các nhiệm vụ của ngành, địa phương; tập trung thực hiện đạt 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024 và các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2024 của UBND thị xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024.

2. Yêu cầu Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã bám sát các Sở ngành để sớm hoàn chỉnh và trình thẩm định toàn bộ các đồ án quy hoạch phân khu trong tháng 5/2024.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu để đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

4. Trung tâm phát triển quỹ đất, rà soát và hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng tất cả các công trình, dự án có thực hiện đền bù, thu hồi đất trên địa bàn thị xã trước ngày 01/7/2024.

5. Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện các nội dung tại Thông báo số 799/TB-UBND ngày 20/3/2024 của UBND thị xã kết luận rà soát tình hình thực hiện kinh tế - xã hội quý I (“ 6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã trực tiếp theo dõi tiến độ đầu tư công cho ngành giáo dục, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Lựa chọn một số trường học, định hướng xây dựng trường học kiểu mẫu về mặt cảnh quan, môi trường theo hình thức xã hội hóa, xây dựng kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 30/4/2024.”); thống kê danh sách đối với các trường hợp học sinh không muốn đi học, báo cáo UBND thị xã chỉ đạo xử lý.

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; công tác chỉ đạo điều hành của thị xã và của các địa phương; tiếp tục thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã tại Thông báo kết luận này; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân thị xã trước phiên họp thường kỳ kế tiếp./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 22.328