Tìm kiếm thông tin
Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn thị xã Hương Trà.
Ngày cập nhật 21/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, Đến nay, thị xã đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

 

Kết quả, đã tổ chức được 39 lớp với tổng số 4.554 đồng chí tham gia học tập, trong đó đảng viên là 3.289 đồng chí, đạt 94,4% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ 3.483 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) gồm 214 đồng chí cán bộ chủ chốt toàn thị xã là Thị ủy viên, Trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Bí thư, phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; Chủ tịch UBMTTQVN các xã, phường; Báo cáo viên Thị ủy; ủy viên UBKT Thị ủy và các đồng chí chuyên viên các Ban đảng Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn, theo dõi các TCCS đảng triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Các tổ chức cơ sở đảng đã ban hành kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã và 04 trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn mở 15 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. Việc tổ chức học tập, quán triệt 03 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo kế hoạch của Ban Thường vụ. Sau khi triển khai, học tâp Nghị quyết các cấp ủy đảng đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch .

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ đã chỉ đạo các TCCS đảng căn cứ vào tài liệu Hỏi - đáp về các Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành để tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt quần chúng, cụm dân cư, sinh hoạt các hội và đoàn thể; Đài Truyền thanh thị xã đã chủ động xây dựng các chuyên mục tuyên truyền Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết trên địa bàn thị xã.

Căn cứ vào Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo và phân công việc tham mưu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của thị xã đó là: Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì tham mưu kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo tham mưu kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện nội dung các nghị quyết sát hợp với tình hình đơn vị, địa phương mình.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng (khóa XII) được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, cơ bản bảo đảm yêu cầu về những nội dung theo Kế hoạch 75-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy. Đội ngũ báo cáo viên quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ở các cấp cơ bản do các đồng chí báo cáo viên Thị ủy, đồng chí bí thư cấp ủy đảm trách. Qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nắm được các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết; trên cơ sở đó, vận dụng vào công tác và đời sống; thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao với Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và đặt kỳ vọng vào thành công của Nghị quyết.

Để triển khai thực hiện nghị quyết đạy kết quả cao, Ban Thường vụ Thị ủy đã đề ra một số nhiệm vụ thời gian tới đó là: Tiếp tục chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc tuyên truyền sâu rộng những nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai Nghị quyết phải gắn với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Văn phòng, UBKT và các Ban Đảng Thị ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai nghiên cứu, học tập, viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ở các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của thị xã phổ biến, tuyên truyền nội dung các nghị quyết; phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị tạo được chuyển biến rõ rệt sau khi học tập Nghị quyết, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cũng như phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị thực hiện sơ sài, kém hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức học tập tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thông qua các kênh như Đài Truyền thanh, các cụm panô, khẩu hiệu…

 

Hoài Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 905