Tìm kiếm thông tin
Tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư
Ngày cập nhật 13/09/2018

Để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, UBND thị xã Hương Trà ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn thị xã Hương Trà. Theo Chỉ thị, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND thị xã và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... tổ chức triển khai quán triệt trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng theo tinh thần Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nơi công cộng.

2. Lãnh đạo các ban ngành thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc để người dân thực hiện và cảnh báo những loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa để phòng ngừa.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để chấp hành tốt các quy định pháp luật về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật và quy ước văn hóa ở cơ sở.

Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch khảo sát, thống kê, nắm tình hình các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa không đăng ký kinh doanh trên địa bàn để đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

4. Công an thị xã

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã theo đúng quy định hiện hành.

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lấn chiếm lề đường, vỉa hè do hành vi để, đặt dàn âm thanh không đúng nơi quy định.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn được biết để chấp hành tốt Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn.

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan có kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn thị xã theo đúng theo tinh thần Nghị định 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định việc vi phạm các quy định về tiếng ồn.

6. Đài Truyền thanh thị xã

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an thị xã và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn, về các hoạt động văn hóa lành mạnh, không lành mạnh, trái pháp luật, về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, nghiêm chỉnh chấp hành.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư và người dân, khi tổ chức hát karaoke phải đảm bảo các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy chuẩn về độ ồn, tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của những người xung quanh.

Chỉ đạo ban ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, các hành vi vi phạm về lấn chiếm lề đường, vỉa hè do hành vi để, đặt dàn âm thanh không đúng nơi quy định, hành vi gây mất an ninh trật tự theo quy định pháp luật.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 939