Tìm kiếm thông tin
Thông báo phân bổ kinh phí khen thưởng danh hiệu thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm học 2017-2018
Ngày cập nhật 13/09/2018

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2079/TB-UBND về viêc phân bổ kinh phí số tiền: 990.456.000 đồng (Chín trăm chín mươi triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn đồng) từ nguồn Sự nghiệp Giáo dục giao đầu năm 2018 để khen thưởng cho các trường học đạt danh hiệu thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm học 2017-2018 (theo phụ lục đính kèm), trong đó:

 

Kinh phí khen thưởng cấp cho các trường: 968.135.000 đồng

Chi phí khen thưởng cấp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo: 22.321.000 đồng.

PHỤ LỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ KHEN THƯỞNG DANH HIỆU
THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Thông báo 2079  /TB-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã)

       

STT

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

                            22,321,000

 

2

MN Hương Vân

                            16,680,000

 

3

MN Sơn Ca

                            16,680,000

 

4

MN Tứ Hạ

                            20,155,000

 

5

MN Hương Văn

                            24,464,000

 

6

MN Hương Xuân

                            21,406,000

 

7

MN Hương Toàn

                            22,796,000

 

8

MN Hương Chữ

                            21,406,000

 

9

MN Hương An

                            19,321,000

 

10

MN Hương Hồ

                            21,406,000

 

11

MN Hương Vinh

                            18,904,000

 

12

MN Hương Phong

                            17,931,000

 

13

MN Hải Dương

                            12,371,000

 

14

MN Hương Thọ

                            13,622,000

 

15

MN Bình Thành

                            13,205,000

 

16

MN Bình Điền

                            18,765,000

 

17

MN Hương Bình

                            16,680,000

 

18

MN Hồng Tiến

                              9,730,000

 

19

Tiểu học Hương Vân

                            10,981,000

 

20

Tiểu học Lai Thành

                              7,923,000

 

21

Tiểu học số 1 Tứ Hạ

                            13,205,000

 

22

Tiểu học số 2 Tứ Hạ

                            15,846,000

 

23

Tiểu học số 1 Hương Văn

                            13,622,000

 

24

Tiểu học số 2 Hương Văn

                            12,788,000

 

25

Tiểu học số 1 Hương Xuân

                            10,564,000

 

26

Tiểu học số 2 Hương Xuân

                            15,846,000

 

27

Tiểu học số 1 Hương Toàn

                            12,788,000

 

28

Tiểu học số 2 Hương Toàn

                            18,348,000

 

29

Tiểu học số 3 Hương Toàn

                            11,537,000

 

30

Tiểu học số 1 Hương Chữ

                            14,039,000

 

31

Tiểu học số 2 Hương Chữ

                            11,676,000

 

32

Tiểu học Hương An

                            15,707,000

 

33

Tiểu học số 1 Hương Hồ

                            13,205,000

 

34

Tiểu học số 2 Hương Hồ

                            12,371,000

 

35

Tiểu học số 1 Hương Vinh

                            12,649,000

 

36

Tiểu học số 2 Hương Vinh

                            13,622,000

 

37

Tiểu học số 3 Hương Vinh

                            13,622,000

 

38

Tiểu học Vân An

                            17,097,000

 

39

Tiểu học Vân Quật Đông

                              7,367,000

 

40

Tiểu học Thuận Hòa

                              9,313,000

 

41

Tiểu học Thái Dương

                              9,730,000

 

42

Tiểu học Vĩnh Dương

                            12,232,000

 

43

Tiểu học Hương Thọ

                            15,290,000

 

44

Tiểu học Bình Thành

                            14,456,000

 

45

Tiểu học Bình Điền

                            12,093,000

 

46

Tiểu học Hồng Tiến

                              8,062,000

 

47

THCS Nguyễn Khoa Đăng

                            17,514,000

 

48

THCS Hà Thế Hạnh

                            20,572,000

 

49

THCS Hồ Văn Tứ

                            23,630,000

 

50

THCS Nguyễn Khánh Toàn

                            22,240,000

 

51

THCS Nguyễn Xuân Thưởng

                            31,414,000

 

52

THCS Lê Quang Tiến

                            24,881,000

 

53

THCS Nguyễn Đăng Thịnh

                            15,707,000

 

54

THCS Huỳnh Đình Túc

                            23,630,000

 

55

THCS Nguyễn Khoa Thuyên

                            24,464,000

 

56

THCS Đặng Vinh

                            23,352,000

 

57

THCS Hoàng Kim Hoán

                            16,680,000

 

58

THCS Tôn Thất Bách

                            16,680,000

 

59

THCS Lê Thuyết

                            10,286,000

 

60

THCS Trần Đăng Khoa

                            16,263,000

 

61

TH&THCS Lê Quang Bính

                            19,321,000

 

TỔNG CỘNG

                          990,456,000

 

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.031.522
Truy câp hiện tại 1.324