Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thống kê đất đai
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 768 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 93.670.000 đồng (Chín mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân bổ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; UBND các phường, xã để thực hiện việc thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn thị xã (theo phụ lục đính kèm)

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; UBND các phường, xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; UBND các phường, xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

           PHỤ LỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI

 

(Kèm theo Quyết định số 768 /QĐ-UBND ngày  11 /9/2018 của Ủy ban Nhân dân thị xã)

 

 

 

Đvt: Đồng

 STT

Đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

1

Phòng Tài nguyên và Môi trường

                     9,858,000

 

2

UBND phường Hương Hồ

                     5,528,000

 

3

UBND phường Tứ Hạ

                     5,197,000

 

4

UBND phường Hương Văn

                     4,724,000

 

5

UBND phường Hương Vân

                     5,528,000

 

6

UBND phường Hương Xuân

                     5,102,000

 

7

UBND phường Hương An

                     4,677,000

 

8

UBND phường Hương Chữ

                     5,953,000

 

9

UBND xã Hương Toàn

                     5,197,000

 

10

UBND xã Hương Phong

                     5,197,000

 

11

UBND xã Hải Dương

                     5,197,000

 

12

UBND xã Hương Vinh

                     4,724,000

 

13

UBND xã Hương Bình

                     5,528,000

 

14

UBND xã Hồng Tiến

                     4,677,000

 

15

UBND xã Bình Điền

                     5,953,000

 

16

UBND xã Hương Thọ

                     5,102,000

 

17

UBND xã Bình Thành

                     5,528,000

 

Tổng cộng

                   93,670,000

 

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.923.024
Truy câp hiện tại 24