Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí khen thưởng cho các đơn vị trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 09/11/2018

UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành Thông báo số 2626/TB-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc phân bổ kinh phí khen thưởng. Cụ thể Thông báo như sau:

 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP,  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định về việc giao dự toán NSNN thị xã, phường xã năm 2018; Quyết định về ban hành một số quy định tổ chức thực hiện NSNN thị xã năm 2018.

UBND thị xã phân bổ kinh phí 98 triệu đồng chẵn từ nguồn chi khác để khen thưởng cho các đơn vị trên địa bàn.

Giao trách nhiệm phòng Tài chính – KH cấp kinh phí cho phòng Nội vụ;

Phòng Nội vụ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ và thanh quyết toán theo quy định./.

 

Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 1.118