Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ngày 05 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án hoàn thành công trình: Cầu Ruộng Thướng, phường Hương Văn.

 

- Mã dự án: 7590029.

- Chủ đầu tư: UBND phường Hương Văn.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

- Thời gian KC- HT: 09/11/2016 - 17/01/2017.

Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:                                                             


 

 

Đơn vị: 1000 đồng.

Nguồn vốn

Giá trị phê duyệt quyết toán

Thực hiện

Đã

thanh toán

Còn được

thanh toán

1

2

3

4=2-3

Tổng số

 

 

 

- Vốn ngân sách nhà nước

1.146.279

1.135.479

10.800

2. Chi phí đầu tư:                                                                                                                         

 

 

Đơn vị: 1000 đồng.

Stt

Nội dung

Dự toán

Giá trị

quyết toán

 

Tổng số

1.267.226

1.146.279

1

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

0

0

2

Xây dựng

999.390

999.034

3

Thiết bị

0

0

4

Quản lý dự án

20.321

20.321

5

Tư vấn đầu tư

120.031

113.949

6

Chi phí khác

12.282

12.975

7

Dự phòng

115.202

 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 

 

Đơn vị: 1000 đồng.

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác

quản lý

Giá trị thực tế

Giá trị

quy đổi

Giá trị thực tế

Giá trị

quy đổi

Tổng số

 

 

 

 

 1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)

1.146.279

 

 

 

 2. Tài sản ngắn hạn

 

 

 

 

 

Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là 1.146.279.000 đồng

 

 

Đơn vị: 1000 đồng.

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

- Vốn ngân sách nhà nước

1.146.279

 

 

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2018, thời điểm lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là:

+ Thu từ ngân sách phường Hương Văn số tiền là: 10.800.000 đồng.

+ Trả chi phí thẩm tra quyết toán cho Phòng Tài chính – Kế hoạch số tiền là: 10.800.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản, nội dung cụ thể theo bảng sau:

                                        

Đơn vị: 1000 đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản dài hạn/cố định

Tài sản lưu động

UBND phường Hương Văn

1.146.279

0

 

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Quản lý, sử dụng và hạch toán tăng tài sản theo đúng chế độ hiện hành.

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 895