Tìm kiếm thông tin
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2018
Ngày cập nhật 28/11/2018

Sáng ngày 22/11/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2018.

 

Trong thời gian 9 ngày, các học viên được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề trọng tâm gồm: Chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và nghe thông tin thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây.

Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới  nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, xác định rõ mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.455
Truy câp hiện tại 2.093