Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 19/12/2018

Ngày 11 tháng 12 năm 2018  UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2893/KH-UBND  về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Hương Trà;

- Xác định rõ lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 14/2014/TT-BTP và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Bảo đảm sự tham gia chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; gắn kết chặt chẽ theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Nội dung thực hiện

a. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

Lĩnh vực theo dõi trọng tâm

Lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà được xác định theo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, thực tiễn thi hành pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Lĩnh vực theo dõi khác

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã và các công chức chuyên trách của Ủy ban nhân dân các xã, phường tham mưu tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

b. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật

 Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản;

- Tính khả thi của văn bản.

Tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật.

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thi hành pháp luật.

Tình hình tuân thủ quy định của pháp luật.

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

c. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và do tổ chức, cá nhân cung cấp;

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an thị xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, ban ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

 Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Đài Truyền thanh thị xã, UBND các xã, phường;

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức cá nhân có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho các phòng, ban và UBND các xã, phường.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường;

- Thời gian thực hiện: Tháng 3, tháng 4 năm 2019.

Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư phá