Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019
Ngày cập nhật 19/12/2018

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2892/KH-UBND về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích

Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa, kịp thời phát hiện những văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ; định kỳ lập, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thị xã và xã, phường ban hành còn hiệu lực, hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ.

2. Yêu cầu

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải bám sát nội dung các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật;

- Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành liên tục, toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện rà soát hệ thống hóa văn bản bản.

3. Nội dung và thời gian thực hiện

a. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Mục 3 Chương IX của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy dịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; kịp thời cập nhật kết quả, công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo đúng quy định. 

Cấp thị xã

- Phòng Tư pháp phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành và tổng hợp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã cùng cấp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chậm nhất là ngày 25/01/2020;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

Cấp xã, phường:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường ban hành;

- Công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp lập, tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp chậm nhất là ngày 25/01/2020;

b. Thời gian thực hiện: cả năm 2019.

4. Tổ chức thực hiện

a. Phòng Tư pháp thị xã

Theo dõi việc thực hiện kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường rà soát, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa của cấp mình quản lý, trình Chủ tịch UBND cùng cấp công bố theo quy định.

b. Các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan đơn vị  phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã ban hành.

c. UBND xã, phường

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 tại địa phương.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 444