Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý III năm 2018
Ngày cập nhật 19/12/2018

Thực hiện Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Phòng Lao động-TB&XH thị xã Hương Trà đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ký ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện quý III năm 2018.

 

Theo Quyết định, tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện: 1.248  hộ, với số tiền: 172.224.000 đồng; Tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện: 175 hộ, với số tiền: 23.506.000 đồng (Chi tiết các xã, phường theo biểu đính kèm)

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà giao trách nhiệm cho: Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Kho bạc nhà nước thị xã hướng dẫn các xã, phường về thủ tục hồ sơ để giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời; Phòng Lao động – TB&XH thị xã giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo đảm b