Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2019

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017  của UBND thị xã về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/10/2018 về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 và thực hiện nghiêm chủ đề của năm: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngày 10/01/2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2019 với mục đích, đối tượng và thời gian như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH:

1. Đánh giá đúng tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:

1. Thời gian:

Đoàn Kiểm tra của thị xã tiến hành kiểm tra định kỳ vào tháng 4 và tháng 6 năm 2019. Đoàn sẽ thông báo lịch kiểm tra cho các cơ quan, địa phương, đơn vị trước 15 ngày làm việc.

2. Đối tượng:

a. Đối với các cuộc kiểm tra định kỳ:

- UBND các xã, phường Hương Vinh, Hương Toàn, Hương An.

- Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và đào tạo, Trung tâm Dịch vụ Nông ngiệp thị xã.

b. Đối với các cuộc kiểm tra đột xuất:

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã, Đơn vị sự nghiệp fiaos dục trên địa bàn thị xã; UBND các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức trên toàn thị xã nhất là đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có phản ánh của tổ chức, công dân về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và theo ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã và Trưởng Đoàn kiểm tra.

Đối với các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã khi có ý kiến chỉ đạo của Thị ủy.

 Đảm bảo một cơ quan, đơn vị tối thiểu được kiểm tra đột xuất 01 lần/01 tháng theo quy định của UBND tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.189