Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 74/KH-HĐNVQS về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích:

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo chất lượng, tuyển đủ chỉ tiêu, không có loại trả quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời xây dựng nguồn cán bộ cơ sở cho các địa phương.

2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị các kế hoạch, văn bản chu đáo, cụ thể, hướng dẫn thống nhất và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chỉ thị, kế hoạch và thời gian của tỉnh, thị xã.

- Thực hiện đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, an toàn, tiết kiệm đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, các thành viên Hội đồng NVQS được phân công phụ trách địa bàn để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, đủ 100% quân số, không có loại trả.

- Tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng quy định của trên, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

3. Nội dung

- Nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kịp thời để triển khai cho cơ sở tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục quán triệt Luật NVQS năm 2015, các Nghị định, Thông tư, các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

- Tiến hành xét duyệt, thâm nhập và tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn, hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục hồ sơ bàn giao cho các đơn vị nhận quân đúng quy định.

- Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân bảo đảm trang nghiêm, đủ 100% chỉ tiêu, đạt chất lượng, an toàn tuyệt đối và đúng thời gian quy định.

4. Công tác tổ chức:

a. Ban Chỉ đạo gồm: 

- Đ/c Nguyễn Xuân Ty: Chủ tịch UBND thị xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã: Trưởng ban.

- Đ/c Thượng tá Dương Văn Đức - Chỉ huy trưởng/Ban CHQS thị xã - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thị xã: Phó ban trực.

 - Đ/c Thượng tá Hồ Xuân Phương - Trưởng Công an thị xã - Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã: Phó ban.

- Đ/c Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã: Ban viên.

- Đ/c Lê Đình Thao - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã: Ban viên.

 - Đ/c Nguyễn Thị Hậu - Trưởng Phòng Y tế thị xã: Ban viên.

b. Ban Tổ chức và cơ quan giúp việc:

Cơ quan Quân sự, Công an, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh, Phòng Y tế thị xã và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan (Do cơ quan Quân sự chủ trì tham mưu).

5. Phương pháp:

- Ban CHQS thị xã tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã quyết định miễn, hoãn và giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ cho các xã, phường; Kế hoạch Lễ giao, nhận quân năm 2019.

- Kết hợp chặt chẽ giữa Ban CHQS, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh thị xã, các ban, ngành liên quan và chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục Luật NVQS năm 2015, Nghị định 120 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.   

- Hiệp đồng với cơ quan Y tế, Công an thị xã và cơ sở hoàn chỉnh đồng bộ hồ sơ cho công dân nhập ngũ. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 Ban CHQS các xã, phường chủ động lập kế hoạch, tham mưu cho Đảng uỷ, UBND và Hội đồng NVQS cấp mình làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo 100% chỉ tiêu.

6. Tiêu chuẩn tuyển chọn

 Thực hiện theo Điều 30, Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a. Tuổi đời:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những người trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân nam được đào tạo Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, gọi từ người có lứa tuổi thấp đến lứa tuổi cao.

b. Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức: 

Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể như sau:

 Xét tuyển, gọi nhập ngũ những công dân:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

 Chưa xét tuyển, gọi nhập ngũ những trường hợp sau:

- Lý lịch chưa rõ ràng, trừ trường hợp có yếu tố không xác định được do là con ngoài giá thú.

- Quan hệ xã hội phức tạp nhưng chưa được xác minh, kết luận của cấp có thẩm quyền.

- Đã có quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc đang làm thủ tục xin xuất cảnh đoàn tụ với gia đình, định cư ở nước ngoài.

- Có thông tin, tài liệu phản ánh về vấn đề phức tạp trong thời gian ở nước ngoài nhưng chưa xác minh, kết luận rõ ràng.

 Không tuyển chọn và gọi nhập ngũ những trường hợp sau:

Được quy định tại Điểm 1 đến Điểm 12 trong Điều 5, Chương II, Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

c. Tiêu chuẩn sức khỏe:       

- Thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ tuyển chọn những công dân nhập ngũ vào quân đội có sức khỏe đạt loại 1, 2, 3 do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã kết luận.

- Tổ chức xét nghiệm HIV, Ma túy cho 100% công dân trúng tuyển, không để lọt công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe hoặc bị nhiễm HIV, ma túy nhập ngũ vào Quân đội.

d. Tiêu chuẩn văn hoá:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hoá từ lớp 8 trở lên. Riêng công dân tuyển chọn vào Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh được ưu tiên chọn một số có văn hóa cao hơn để giúp địa phương xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn cho cơ sở.

 - Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề để giảm bớt lưu lượng đào tạo trong Quân đội hàng năm, góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội.

e. Tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ:

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Điều 5 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

7. Tổ chức thực hiện

a.Thành viên Hội đồng NVQS thị xã:

Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ sở quản lý nguồn SSNN và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi động viên và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ từng địa bàn được phân công phụ trách.

b. Ban CHQS thị xã:

- Là trung tâm hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí makét, công tác vận động tặng quà, hoạt động giao lưu, tọa đàm; chỉ đạo nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình tư tưởng và những biến động của công dân SSNN để tham mưu giải quyết kịp thời.

- Tham mưu cho UBND thị xã kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng NVQS thị xã theo đúng Luật NVQS năm 2015.

- Ra lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ cho công dân trong diện gọi nhập ngũ đúng quy định.

- Phối hợp cùng với Công an thị xã xét duyệt tiêu chuẩn chính trị theo đúng Thông tư số 50/2016/TTLB-BQP-BCA để tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn vào phục vụ trong Quân đội đồng thời cùng Công an thị xã xây dựng kế hoạch bảo vệ khu vực giao, nhận quân bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Hoàn chỉnh, đồng bộ đầy đủ thủ tục hồ sơ, biên bản bàn giao cho các đơn vị nhận quân đúng thời gian quy định.

- Báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã và Bộ CHQS tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

c. Công an thị xã:

- Phối hợp với Ban CHQS thị xã nắm chắc nguồn SSNN và có sự thống nhất số lượng công dân được tuyển chọn gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Kết hợp chặt chẽ với Ban CHQS thị xã chỉ đạo cơ sở quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn khu vực tổ chức Lễ giao, nhận quân.

- Ra lệnh gọi khám sức khỏe, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đến từng công dân đúng quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo xác minh và kết luận lý lịch chính trị, đạo đức cho toàn bộ số công dân đạt sức khỏe loại 1, 2, 3 theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe NVQS thị xã và tiến hành bàn giao cho Ban CHQS thị xã trước ngày 05/01/2019.

d. Phòng VHTT và Đài truyền thanh thị xã:

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền luật NVQS năm 2015, Nghị định, Thông tư và các văn bản có liên quan đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện Luật NVQS. Đồng thời tổ chức tốt việc đăng các tin, bài, tăng cường công tác tuyên truyền lưu động, nêu gương những cá nhân tiêu biểu, những địa phương điển hình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhằm cổ vũ, động viên những công dân đã trúng tuyển an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh gọi.

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS, các ngành, địa phương thực hiện và chỉ đạo các địa phương tổ chức trang trí makét tại các điểm trung tâm của các xã, phường, trung tâm của thị xã và điểm giao, nhận quân của thị xã.

- Đài truyền thanh thực hiện tốt công tác quay phim, làm phóng sự đưa tin tuyên truyền kết quả các bước thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

e. Phòng Y tế thị xã:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND thị xã thành lập Hội đồng khám sức khoẻ NVQS theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP và thực hiện theo hướng dẫn chuyên ngành của Sở Y tế.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình sức khoẻ NVQS cả về số lượng, chất lượng và có báo cáo về cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS thị xã.

f. Trung tâm Y tế thị xã:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Ban CHQS và Công an thị xã tổ chức tiến hành khám sức khoẻ NVQS cho những công dân có lệnh gọi khám theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS thị xã về kết quả khám tuyển. 

- Hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xét nghiệm HIV/AIDS, Ma tuý cho 100% số công dân đã được Hội đồng khám sức khoẻ thị xã kết luận đạt sức khoẻ loại 1, 2, 3 và điện tim cho những công dân có nghi ngờ liên quan đến tim mạch. Đồng thời thông báo kết quả khám tuyển bằng danh sách gửi cho các xã, phường để tổ chức niêm yết công khai tại các xã, phường theo Luật định.

- Báo cáo kết quả khám tuyển về Hội đồng NVQS thị xã (qua cơ quan Thường trực) và Phòng Y tế, Sở Y tế sau khi khám xong.

- Trước ngày giao quân 01 ngày, phối hợp cùng Phòng Y tế, Ban CHQS thị xã có kế hoạch tổ chức khám kiểm tra lại sức khỏe đối với một số công dân đã được chốt danh sách với các đơn vị (do Quân y đơn vị nhận quân đề nghị) để bảo đảm chính xác và không bị loại trả về sức khỏe.

g. Phòng Tư pháp thị xã:

Chủ trì và phối hợp Ban CHQS, Công an, Phòng VHTT, Đài truyền thanh thị xã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền và chỉ đạo các xã, phường tổ chức tuyên truyền về Luật NVQS năm 2015, các văn bản, hướng dẫn mới về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

h. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì và phối hợp với Ban CHQS thị xã chỉ đạo cơ sở kiểm tra chặt chẽ chứng chỉ, bằng cấp, trình độ văn hóa của số công dân trong độ tuổi SSNN.

i. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã:

- Chủ trì và phối hợp với UBMTTQVN thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng VHTT và Đài truyền thanh, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức buổi tọa đàm giao lưu “Tuổi trẻ Hương Trà theo tiếng gọi Tổ quốc”, viếng Đài tưởng niệm và các hoạt động văn nghệ trước Lễ giao, nhận quân.

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở thực hiện các hoạt động phong trào có ý nghĩa thiết thực nhằm cổ vũ động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; kết nạp đoàn viên và vận động 100% thanh niên có lệnh gọi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

k. Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan:

Hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc cơ sở tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian quy định. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ hiệp đồng giao, nhận quân và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng công dân khám tuyển và gọi nhập ngũ từng địa bàn được phân công phụ trách.

l. Hội đồng NVQS các xã, phường:

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan của địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS năm 2015, các Thông tư và các văn bản quy định về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND ra quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS xã, phường đúng, đủ thành phần theo Luật NVQS năm 2015.

- Nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ; tiến hành rà soát, phân loại, xét duyệt và lập các danh sách đề nghị miễn, hoãn và đủ điều kiện gọi nhập ngũ và tổ chức công khai hóa các danh sách, kết quả khám sức khỏe trên loa tuyền thanh và niêm yết các danh sách trên ở Tổ dân phố (Thôn) và tại Trụ sở Ủy ban nhân dân theo đúng Luật định.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại cơ sở và việc chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe NVQS, gọi nhập ngũ của công dân.

- Sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ, các địa phương cần tích cực bám nắm, động viên tư tưởng, tâm lý, quản lý tốt tình hình chấp hành Pháp luật và phát sinh bệnh lý mới; làm tốt công tác chính sách như thăm hỏi, tặng quà cho công dân nhập ngũ và đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có công dân nhập ngũ.

- Đảm bảo 100% quân số đồng bộ hồ sơ, lý lịch NVQS cho công dân SSNN đúng thời gian quy định, hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2019.

- Tổ chức vận chuyển thanh niên đến địa điểm giao quân đúng thời gian, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Chỉ đạo Quân sự, Công an, Tư pháp tham mưu cho UBND tiến hành xử lý nghiêm minh, dứt điểm các sai phạm trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Nghị định 120, từ đó tạo nên sự tin tưởng đồng tình nhất trí cao trong quần chúng nhân dân.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.863