Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc điều hòa kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2018
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết số 13/QĐ-UBND về việc điều hòa kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (Lần 2) đối với công trình Nhà văn hóa xã Hải Dương, từ số tiền 1.088.000.000 đồng thành số tiền 1.314.000.000 đồng. Cụ thể theo bảng sau:

 

 

 

 

 

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt

Nội dung

Địa điểm

Thời gian KC-HT

Kế hoạch vốn 2018 đã giao (điều chỉnh lần 1)

Kế hoạch vốn 2018 điều chỉnh (lần 2)

Tăng (+), giảm (-)

1

Nhà văn hóa xã Hải Dương

Xã Hải Dương

2018-2019

1.088

1.314

+226

 

 Chủ tịch UBND xã Hải Dương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thị xã về tiến độ thi công, chất lượng công trình; giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.258