Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành công trình Lắp đặt biển báo giao thông tại các phường của thị xã, mã dự án: 7606561 với nội dung như sau:

 

1. Kết quả đầu tư theo bảng sau:

           

 

Đơn vị: 1000 đồng.

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Đã

thanh toán

Còn được

thanh toán

1

2

3

4=2-3

- Vốn ngân sách nhà nước

342.696

333.387

9.309

2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2018, thời điểm lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là:

- Nợ phải thu từ ngân sách thị xã 9.309.000 đồng.

- Nợ phải trả: 9.309.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ:

 

 

 

 

 

Đơn vị: 1.000 đồng.

Stt

Tên đơn vị, cá nhân thực hiện

Nội dung công việc

Giá trị được quyết toán

Đã thanh toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày quyết toán

Ghi chú

Phải thu

Phải trả

1

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thẩm tra phê duyệt quyết toán

1.314

0

 

1.314

 

2

Phòng Quản lý đô thị

Giám sát thi công

7.376

0

 

7.376

 

3

Tổ thẩm định theo Quyết định 979/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND thị xã

Thẩm định

619

0

 

619

 

Tổng cộng

9.309

0

0

9.309

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.084