Tìm kiếm thông tin
Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã ban hành kế hoạch số 38/KH-BCĐ về triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 với mục đích: Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với việc thực hiện chương trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

- Trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa

- Trên 90% làng, thôn, TDP đạt danh hiệu văn hóa

- Trên 90% cơ quan, trường học đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu văn hoá

- Công nhận 1 - 2 đơn vị xã văn hóa nông thôn mới; 01 phường văn minh đô thị

- Hoàn thành đăng ký xã văn hóa nông thôn mới; phường văn minh đô thị

Các nhiệm vụ đối với BCĐ các xã, phường

- Xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể của phong trào đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để có căn cứ chỉ đạo thực hiện.

- Hướng dẫn Ban vận động các làng, thôn, tổ dân phố tổ chức đăng ký danh hiệu văn hoá; đăng ký, xét danh hiệu gia đình văn hoá năm 2019; cuối năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và lập danh sách các làng, thôn, tổ dân phố đề nghị UBND thị xã quyết định công nhận và xét đề nghị UBND thị xã khen thưởng theo tinh thần Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục kiện toàn BCĐ, xây dựng quy chế làm việc của BCĐ và thực hiện phân công các thành viên một cách cụ thể; kiện toàn BVĐ các thôn, TDP theo hướng hiệu quả tích cực.

- Các xã, phường tiến hành rà soát các tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu đạt các tiêu chí theo quy định trong quý III năm 2019.

- Xây dựng Đề án xã văn hóa nông thôn mới đối với xã Bình Thành, Hồng Tiến.

- Tổ chức công bố và trao tặng các danh hiệu Gia đình văn hoá và danh hiệu văn hoá các làng, thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh bổ sung quy ước của các làng, thôn, tổ dân phố theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các nhiệm vụ đối với Ban chỉ đạo thị xã

- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ các xã, phường và BVĐ các làng, thôn, tổ dân phố (4/2019).

- Thẩm định Đề án “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường văn minh đô thị” đối với các đơn vị còn lại.

- Tổ chức Hội thi Gia đình văn hóa tiêu biểu thị xã lần thứ III năm 2019 (tháng 6/2019).

- Thẩm định hồ sơ đề nghị UBND thị xã quyết định công nhận danh hiệu văn hoá đối với các làng, thôn, tổ dân phố; thẩm định hồ sơ đề nghị UBND thị xã xét khen thưởng làng, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá 5 năm liền; Kiểm tra đề nghị BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận danh hiệu văn hoá; giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa năm năm liền (tháng 9/2019).

- Kiểm tra, đánh giá đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường văn minh đô thị” đối với các đơn vị đủ điều kiện.

- Thực hiện chế độ giao ban Ban chỉ đạo theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.478
Truy câp hiện tại 1.623