Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Ngày cập nhật 31/01/2019

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số155 /KH-UBND về việc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:

1. Mục đích

- Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức và tư tưởng để góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình mới, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm và thống nhất hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến mọi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

a. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị xã, Uỷ ban nhân dân các xã, phường tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong đó, chú trọng tuyên truyền về Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 19/12/2017  của UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác Thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; Chương trình số 23-CTr/TU ngày 03/01/2019 của Thị ủy Hương Trà về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

- Về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của UBND thị xã về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã.

- Quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực ngày 01/7/2019).

- Về hình thức và đối tượng tuyên truyền: tùy theo đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chọn hình thức và đối tượng để tuyên truyền cho phù hợp.

b. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động mà trọng tâm là công khai minh bạch trong giao dịch hành chính, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách Nhà nước, tuyển dụng công chức, viên chức...Đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan theo các nội dung được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy định khác có liên quan.

- Các cơ quan chức năng của thị xã tăng cường công tác kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan nhằm chấn chỉnh, phát hiện kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

 Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị mình theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Thanh tra thị xã và phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thị xã.

 Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 32/2016/CT-UBND, ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Phòng Nội vụ thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại các phòng, ban thuộc UBND thị xã và các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/12/2017 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã.

 Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 và Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

 Minh bạch tài sản, thu nhập:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 đúng quy định, đặc biệt là thực hiện tốt việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai.

Triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2019 theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Cải cách hành chính:

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính. Xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm hành chính công của thị xã để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu năm 2019, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã phải triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

c. Công tác thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng

 Công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng:

- Thanh tra thị xã tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch công tác năm 2019 đã được phê duyệt; chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý cần phải được đôn đốc thực hiện nghiêm túc hoặc kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân cố tình không thực hiện.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

 Công tác điều tra, truy tố, xét xử:

 Công an thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử. Định kỳ, các cơ quan Công an thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử, các vụ việc, vụ án tham nhũng về UBND thị xã (qua Thanh tra thị xã) để tổng hợp.

 Công an thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã và Thanh tra thị xã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp theo Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, cơ quan Thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

4. Tổ chức thực hiện

-  Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị, địa phương căn cứ vào Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của UBND thị xã, đề ra các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế tại địa phương, đơn vị.

-  Các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch gửi về UBND thị xã (qua Thanh tra thị xã) chậm nhất trước ngày 30/01/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo 100% đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

-  Giao trách nhiệm Thanh tra thị xã phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, theo dõi việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của các phòng, ban, ngành, địa phương.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 288