Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 15/02/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 54-HD/BTG về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 .

 

Với mục đích nhằm khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Nhận thức rõ tác động của tình hình thế giới đến nền kinh tế và sự phát triển của đất nước, của địa phương; tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Hương Trà trước những thành tựu phát triển của năm 2018; sự đồng thuận nhất trí cao về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền đó là:

Những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Việt Nam

Tuyên truyền những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế và thị xã Hương Trà.

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là những nghị quyết ban hành trong năm 2018 và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV), Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XIII) như:  tuyên truyền về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII); tiếp tục thông tin tuyên truyền về đóng góp của ngành du lịch đối với nền kinh tế; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII): phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Liên hệ đến vai trò của ngành du lịch đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và thị xã Hương Trà; tuyên truyền về Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những vi phạm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền về Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 30/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 năm (2016-2018); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tuyên truyền về Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 05/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 Tuyên truyền nội dung các kỳ họp của Quốc hội; các phiên họp thường kỳ Chính phủ; các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thị xã; thông tin về các Nghị quyết, Luật mới được Quốc hội thông qua và các chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế (đã nêu trong Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ); kết quả thực hiện cải cách “chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)” để đánh giá chất lượng và năng lực quản lý kinh tế của các tỉnh và thành phố ở Việt Nam.

Tuyên truyền về hội nhập quốc tế.

Phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, việc làm, y tế, các chính sách về an sinh xã hội tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh; việc tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bài trừ các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thị xã.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Hướng dẫn cũng yêu cầu  Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội địa phương quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã về phát triển kinh tế - xã hội; chương trình hành động, nhiệm vụ, giải pháp và phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo, định hướng những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội.

 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh và thị xã nói riêng; tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của các ngành và của địa phương.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan về các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đài Truyền thanh thị xã bám sát định hướng tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị ...   

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 14 giờ, ngày 13/9/2021, tại điểm cầu Hội trường Phòng...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.888