Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 26 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Hương Trà, nội dung kế hoạch như sau:

 

1.Mục đích

-Nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân

- Thực hiện đúng theo Thông tư số 04/2012/TT-BNVngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV

3. Nội dung

- Rà soát quy mô số hộ gia đình ở các thôn, tổ dân phố, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xác định số thôn, tổ dân phố cần phải sáp nhập

- Tiến hành sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ

4. Hình thức

Xây dựng đề án, tiến hành các thủ tục đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh quyết định

5. Tổ chức thực hiện

a. UBND các xã, phường

- UBND các xã, phường tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập đến toàn thể nhân dân tại địa phương, tạo sự đồng thuận.

- Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 15/3/2019 : Rà soát số hộ gia đình từng thôn, TDP, xây dựng phương án sáp nhập gửi về UBND thị xã

- Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 15/4/2019, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố

- Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 25/4/2019, họp Hội đồng nhân dân xã, phường thông qua nội dung phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố

- Từ ngày 26/4/2019 đến ngày 05/5/2019, xây dựng Đề án sáp nhập  thôn, tổ dân phố và hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sáp nhập thôn, tổ dân phố

b. Phòng  Nội vụ

-Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường quá trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố

- Từ ngày 16/3/2019 đến 30/3/2019 xây dựng phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố của thị xã, báo cáo UBND thị xã

- Dự thảo Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố của thị xã

- Hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trước ngày 15/5/2019

c. Đài truyền thanh

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã, chỉ đạo các Đài truyền thanh  cơ sở tổ chức tuyên truyền các chủ trương về sáp nhập thôn, tổ dân phố đến tận người dân

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 646