Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo xử lý một số vướng mắc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai
Ngày cập nhật 08/03/2019

Ngày 28 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo kết luận số 371 /TB-UBND  về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, công việc sau:

 

1. Về việc giải quyết các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công:

- Yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã khắc phục những tồn tại và thực hiện giải quyết TTHC cho công dân theo đúng thời gian quy định, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn dưới 10% tổng số TTHC được giải quyết.

- Giao trách nhiệm cho Trung tâm hành chính công theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Đối với việc gia hạn thời gian giải quyết TTHC, xin lỗi công dân do giải quyết TTHC quá thời gian và hướng dẫn công dân bổ sung, điều chỉnh nội dung hồ sơ: yêu cầu các đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

2. Việc rà soát, đánh giá TTHC, đề nghị điều chỉnh, bổ sung thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ đối với các TTHC có thành phần hồ sơ, thời gian chưa đảm bảo cho quá trình giải quyết:

 Yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai rà soát, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh các TTHC có thành phần hồ sơ, thời gian  giải quyết chưa đảm bảo cho quá trình giải quyết theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thủ tục, rút gọn tối đa thời gian giải quyết, phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và tình hình thực tế.

3. Đối với việc cấu hình quy trình xử lý các TTHC được thực hiện đồng thời, cấu hình thời gian, chức năng giải quyết trên Hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung; thành phần hồ sơ tiếp nhận và các vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC về đất đai:

Giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND và UBND thị xã chủ trì làm việc với các cơ quan Tài nguyên và môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm hành chính công để thống nhất phương án, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo thực hiện. Thời gian yêu cầu hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 10/3/2019.

4. Việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp (theo dự án đồng loạt) còn tồn đọng tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai:

- Đối với 145 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính:

+ Yêu cầu Chi nhánh báo cáo chi tiết kết quả, thời gian giải quyết hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã tại Công văn số 1801/UBND-TNMT ngày 08 tháng 8 năm 2018.

+ Giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã văn bản đôn đốc các đơn vị phối hợp bổ sung các thủ tục liên quan đối với 68 hồ sơ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã làm việc hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường bổ sung thành phần, nội dung xác nhận. Thời gian yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/3/2019.

- Đối với 2666 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (dự án cấp giấy đồng loạt) còn tồn đọng tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai:

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chủ động báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường phương án xử lý để hướng dẫn công dân và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các thủ tục liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo quyền của người sử dụng đất và đúng quy định pháp luật. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đăng ký với Sở Tài nguyên và môi trường lịch làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã để xử lý hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.     

5. Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:

- Giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị có tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC và cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã về thao tác xử lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung của tỉnh.

- Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai định kỳ hàng quý tổ chức tập huấn, trao đổi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức địa chính các xã, phường để thực hiện tốt quá trình phối hợp giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực Đất đai cho công dân đảm bảo đúng nội dung, trình tự theo quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.415
Truy câp hiện tại 3.779