Tìm kiếm thông tin
Một số nội dung về công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày cập nhật 08/03/2019

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và tăng cường khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở thông qua hoạt động hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở trên cơ sở sự tự nguyện của các bên, không bắt buộc, áp đặt các bên, nhưng phải bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, trợ giúp lẫn nhau, đồng thời bảo đảm tính khách quan, công bằng, có lý có tình...

2. Chỉ đạo công chức Tư pháp Hộ tịch triển khai tới các tổ hòa giải lập và sử dụng Sổ theo dõi hoạt động hòa giải tại cơ sở. Mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải tại cơ sở được ban hành tại Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (có mẫu gửi kèm).

3. Bố trí kinh phí cho công tác hòa giải theo đúng quy định tại Điều 6 Luật Hòa giải ở cơ sở, Điều 12, 13 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gồm:

+ Chi hỗ trợ cho tổ hòa giải để mua văn phòng phẩm; mua, sao chụp tài liệu phục vụ hoạt động hòa giải; tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải;

+ Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

Hướng dẫn các tổ hòa giải đề nghị thanh toán thù lao hòa giải theo mẫu gửi kèm và tiến hành thanh toán thù lao cho hòa giải viên, chi phí của tổ hòa giải theo quy định của pháp luật.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán và mẫu số thống kê đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.553
Truy câp hiện tại 42