Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2019
Ngày cập nhật 19/03/2019

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 385/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2019 như sau:

 

1. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn. Duy trì hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng 6 - Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình” tại khu công nghiệp.

5. Tổ chức Hội thi Gia đình Thể thao và các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.

6. Thực hiện thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Kế hoạch UBND thị xã giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác gia đình; Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11; Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của công tác gia đình trên địa bàn; Hướng dẫn, theo dõi việc bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

Đài Truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền phản ánh về công tác gia đình, đặc biệt là các hoạt động xây dựng gia đình văn hoá, phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới. Hướng dẫn đài truyền thanh các xã, phường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về công tác gia đình.

UBND các xã, phường: Thực hiện việc thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến Phòng Văn hóa và Thông tin theo định kỳ; Tiếp tục nhân rộng và hình thành các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo sử dụng Trạm y tế của xã, phường làm địa chỉ tin cậy và làm điểm tư vấn về bạo lực gia đình; Tổ chức các hoạt động truyền thông, hội thi gia đình thể thao và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3; Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6; Tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hoá theo đúng quy định, tổng hợp số liệu gia đình văn hoá báo cáo với UBND thị xã thông qua Phòng Văn hoá và thông tin.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 17/01/2020, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.412.486
Truy câp hiện tại 1.362