Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Thị ủy vừa ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 05/3/2019 triển khai thực hiện trong năm 2019 với một số nội dung trọng tâm như  sau:

 

1. Tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019

- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Thị uỷ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cấp uỷ các tổ chức cơ sơ đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2019.

2. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 26-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy gắn với quá trình tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, gắn với kịp thời cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp và lòng tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến cho đất nước.

3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức đăng ký và thực hiện “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Xây dựng và thực hiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, nêu cao ý thức tôn trọng nhân dân, gần dân, thân dân, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; không ngừng tăng cường hiệu lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nghiêm túc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khoá XI); Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 01/6/2016  của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó lưu ý giải quyết những vấn đề hạn chế còn tồn tại liên quan đến phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cụ thể hoá việc thực hiện “làm theo” và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị (trọng tâm là xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân). Đưa việc “làm theo” trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Lựa chọn việc làm theo của từng tập thể và cá nhân phải thật cụ thể, thiết thực, dễ thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân, gần gũi, sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy dân chủ và thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, thờ ơ, vô cảm, nhũng nhiễu, cửa quyền, xa lánh nhân dân; hạn chế và đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí góp phần duy trì và nâng cao sự trong sạch, tính liêm chính của tổ chức cơ sở đảng, của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, bí thư cấp uỷ, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và gương mẫu thực hiện, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong việc thực thi trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu); tổ chức thảo luận, trao đổi để xác định và chọn lựa một số nội dung cụ thể, thiết thực để đăng ký thực hiện trong năm 2019 và báo cáo kết quả làm theo với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân phải hoàn thành đến hết tháng 4/2019.

4. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào nền nếp thường xuyên của sinh hoạt Đảng, đoàn thể và sinh hoạt chuyên môn

- Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương số 26, 27, 28 Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) vào nền nếp, thường xuyên của sinh hoạt Đảng, đoàn thể và sinh hoạt chuyên môn. Quan tâm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo an sinh xã hội, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, góp phần phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; đề ra các giải pháp cụ thể để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, thiết thực đưa vào sinh hoạt định kỳ; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động, công tác của địa phương, đơn vị.

- Cấp ủy cấp trên tổ chức và phân công các đồng chí cấp ủy viên về sinh hoạt tại cơ sở; đồng thời gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp cơ sở.

- Cấp ủy, chính quyền thường xuyên đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, nhất là việc thực hiện kế hoạch của tập thể và cá nhân về thực hiện Chỉ thị 05 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và chuyên môn định kỳ để kịp thời biểu dương và chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị 05.

5. Tiếp tục xác định và cụ thể hóa nội dung đột phá của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; tập trung giải quyết những vấn đề hạn chế còn tồn tại

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của mình để xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình để tổ chức thực hiện. Việc xây dựng, xác định nội dung đột phá cần ưu tiên cho việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém còn tồn tại theo tinh thần nội dung chủ đề năm 2019 của tỉnh Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến 03 nội dung của chuyên đề năm 2019: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, xây dựng giải pháp thực hiện. Trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu, cửa quyền, xa rời Nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư  tích cực vận động gia đình cùng nhân dân tham gia; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin; lắng nghe, đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất dân chủ, quan liêu, cửa quyền, thờ ơ, vô cảm, xa lánh nhân dân trong cán bộ, đảng viên.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại việc thực thi nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; tính tiên phong, gương mẫu, việc thực hành phát huy dân chủ của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả xây dựng, rèn luyện phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; kết quả đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh phòng chống ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" làm những tiêu chí quan trọng.

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng, xác định các nội dung đột phá trong quý I năm 2019, đồng thời chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện liên tục, thường xuyên trong năm. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện lên cấp trên trực tiếp.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác giao ban, khảo sát; thường xuyên soát xét, nắm bắt tình hình thực tiễn, đôn đốc thực hiện

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Thị uỷ; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và việc làm theo của tập thể và cá nhân.

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và nghiêm túc tổ chức sơ kết 3 năm, tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ với hình thức phù hợp; thường xuyên tiến hành khảo sát, nắm bắt cơ sở để theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

- Ban Tuyên giáo Thị ủy thường xuyên tổ chức giám sát, khảo sát, kịp thời nắm bắt việc thực hiện Chỉ thị 05 của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể và báo cáo kết quả lên Ban Thường vụ Thị ủy.

7. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hay, những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp việc học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Chủ động lựa chọn hình thức và bố trí thời gian phù hợp để tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

- Ban Tuyên giáo Thị ủy, Đảng uỷ các tổ chức cơ sở đảng tùy điều kiện cụ thể để tham mưu, hướng dẫn tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời việc thực hiện Chỉ thị 05 của tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu ở địa phương, đơn vị mình.

- Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình thực hiện Chỉ thị 05 căn cứ nội dung Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT, ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về “Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

8. Công tác thông tin, tuyên truyền; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

- Cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác; không ngừng xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần ở địa phương, cơ sở; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

- Xây dựng kế hoạch với nội dung, hình thức và thời gian phù hợp để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện, tọa đàm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về các cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Đồng thời chủ động và thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 ở địa phương, đơn vị mình.

- Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, của tỉnh; thị xã gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019) và 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019)

- Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trên mạng Internet, các báo, đài, tạp chí… Nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên; kết hợp tuyên truyền, cổ vũ những yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt với đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, những cái xấu trong xã hội; nâng cao hiệu quả truyền thông qua tin, bài viết, video, phóng sự, hình ảnh với tuyên truyền miệng qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên…

-  Cấp ủy, chính quyền các địa phương, ban ngành, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn, tổ chức nghề nghiệp tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

- Ban Tuyên giáo Thị ủy trên cơ sở các tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động in sao các tài liệu, ấn phẩm về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời chỉ đạo và phối hợp các cơ quan truyền thông thị xã tăng cường tần suất, bảo đảm hiệu quả trong tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh uỷ, thị uỷ.

 

Kim Ngân - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 1.585