Tìm kiếm thông tin
Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 28/02/2019, UBND thị xã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

 

Nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng chữ ký số. Tăng cường tuyên truyền cán bộ, công chức trong việc sử dụng chữ ký số.

- Thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các phường, xã gương mẫu và chỉ đạo cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị mình triển khai và sử dụng chữ ký số trong luân chuyển, xử lý văn bản điện tử trên mạng và trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng chữ ký số và định kỳ hàng quý báo cáo UBND thị xã.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND-UBND thị xã trong công tác đăng ký, cấp đổi, quản lý và sử dụng hiệu quả chứng thư số. Trong trường hợp có sự biến động về nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND-UBND thị xã) để kịp thời cấp đổi, bổ sung.

2. Đài Truyền thanh thị xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về triển khai và sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính, phát triển công nghệ thông tin.

3. Văn phòng HĐND-UBND thị xã

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý việc cấp mới, cấp đổi sử dụng chứng thư số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã.

- Tăng cường công tác đôn đốc, giám sát việc sử dụng chứng thư số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xử lý công việc và giao dịch dịch vụ công trực tuyến. Định kỳ báo cáo UBND thị xã.

- Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình sử dụng.

- Phối hợp Đài truyền thanh thị xã, chỉ đạo Ban biên tập thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về sử dụng chữ ký số.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cấp chứng thư số kịp thời cho cán bộ, công chức và kiến nghị triển khai giải pháp ký số trên các thiết bị di động thông minh và trên các hệ điều hành khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong quá trình ký số.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 686