Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019

Thực hiện kế hoạch số 42 ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019, ngày 19 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 522/KH-UBND thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019 với những nội dung:

 

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình. Lồng ghép tuyên truyền các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính, nơi công cộng và địa bàn dân cư, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ “Gia đình văn hóa”, “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình 5 không 3 sạch”, … Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình; thông qua việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giáo dục đời sống gia đình gắn với các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đời sống trong gia đình.

3. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình. Ưu tiên nguồn lực và các hoạt động vùng nông thôn, vùng khó khăn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tham gia học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình nói chung và giáo dục đời sống gia đình nói riêng.

Theo kế hoạch Phòng VH&TT chủ trì, Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan cung cấp nội dung, tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng khó khăn và khu công nghiệp.

Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp nhằm phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 17/01/2020, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.412.486
Truy câp hiện tại 1.343