Tìm kiếm thông tin
Báo cáo công tác tài nguyên và môi trường quý I, năm 2019
Ngày cập nhật 03/04/2019

I. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành cấp tỉnh rà soát, tham mưu lập điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

2. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

Đã tiếp nhận, tham mưu việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho trường hợp, trong đó:

- Giao đất: 0 trường hợp;

- Thu hồi đất do người dân tự nguyện trả lại 3 trường hợp

- Chuyển mục đích sử dụng đất: 13 trường hợp.

3. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đã tham mưu cấp mới, cấp đổi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 99 giấy chứng nhận, trong đó:

- Cấp giấy chứng nhận lần đầu được: 75giấy

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 18 giấy.

Đã tham mưu xác định lại diện tích đất ở trên giấy chứng nhận: 6 trường hợp.

4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai:

- Tổng số đơn tiếp nhận: 4 đơn, đã thụ lý giải quyết 3 đơn, đang thụ lý giải quyết 1 đơn.

- Đã tham mưu UBND thị xã thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận trái quy định pháp luật và ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 04 hộ gia đình cá nhân.

II. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường:

Kết quả triển khai công tác quản lý Nhà nước về môi trường quý I/2019 như sau:

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 21/01/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2019;

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế và UBND các xã, phường triển khai Kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã, phường để phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi  năm 2019;

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 28/01/2019 về công tác kiểm tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường năm 2019;

- Tham mưu ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thị xã để tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường năm 2019.

- Tham mưu UBND thị xã kiểm tra, xác nhận 03 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

- Tiến hành rà soát, đánh giá, hướng dẫn UBND xã Hải Dương xây dựng hoàn chỉnh tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Tham mưu UBND thị xã Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 về việc ủy quyền cho UBND xã Hải Dương xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình trên địa bàn xã.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.801