Tìm kiếm thông tin
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 03 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã.

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã đã có những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đã được nâng lên như việc nhân dân quan tâm đến việc lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, xây dựng đảm bảo theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị của một bộ phận tổ chức và cá nhân chưa cao; tình trạng xây dựng chưa có giấy phép xây dựng, xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, xây dựng trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở …vẫn còn xảy ra; chủ đầu tư các công trình thiết yếu thi công trong phạm vi đất của đường bộ chưa thực hiện tốt việc dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường, hoàn trả mặt bằng theo yêu cầu; chính quyền cơ sở vẫn chưa tích cực trong việc ngăn chặn, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính kịp thời theo thẩm quyền, quy định pháp luật, nhất là ở địa bàn phường Hương Chữ, Hương Hồ, Hương An…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND các phường, xã, các ngành liên quan, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nhà nước, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các phường, xã:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua họp dân và các hình thức tuyên truyền khác về quản lý đất đai, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, về xử lý vi phạm hành chính… nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, các quy định của nhà nước về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị…

- Thống nhất với Đảng ủy xã, phường tăng cường chỉ đạo Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể, Thôn, tổ dân phố phối hợp tích cực để theo dõi, cung cấp thông tin kịp thời những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng… thông tin đến với UBND xã, phường, Công chức Địa chính- Xây dựng, các cơ quan liên quan của thị xã…để  phối hợp kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

- Tăng cường chỉ đạo Công chức Địa chính-Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ phận cơ sở, Thôn, Tổ dân phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị… để kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng vi phạm pháp luật, tiến hành các biện pháp ngăn chặn, vận động nhân dân tự giác khắc phục hành vi vi phạm, đối với những trường hợp đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật thì hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem xét cấp giấy phép xây dựng…Đối với các trường hợp không chấp hành pháp luật thì kịp thời lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính để xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

- Tăng cường quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; kiểm tra, xử lý  chủ đầu tư các công trình thiết yếu thi công trong phạm vi đất của đường bộ chưa có giấy phép thi công hoặc chưa thực hiện tốt việc dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường, hoàn trả mặt bằng theo yêu cầu, nhất là các công trình ngầm như cấp nước, viễn thông…

-           Địa phương nào để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn đường bộ, đường sắt nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, xử lý không kịp thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã, trước pháp luật; Đây cũng là tiêu chí xem xét đánh giá về thành tích thi đua cuối năm.

2. Phòng Quản lý Đô thị thị xã:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBND các phường, xã trong việc công bố công khai quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch; phối hợp với địa phương quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt...

- Hướng dẫn UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, xã, các điểm công cộng về quy hoạch xây dựng, về trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng, về quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị…nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn thị xã.

- Thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch, thông tin quy hoạch… đảm bảo đúng quy định và thời hạn; phối hợp kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng, phối hợp xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp xây dựng sai giấy phép xây dựng, vi phạm quy hoạch, kiến trúc đô thị, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt…

- Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các công trình thiết yếu thi công trong phạm vi đất của đường bộ chưa có giấy phép thi công hoặc chưa thực hiện tốt việc dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường, hoàn trả mặt bằng theo yêu cầu.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thị xã về tình hình vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Tham mưu UBND thị xã các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng, trật tự đô thị…

3. Đội Quy tắc Đô thị thị xã:

- Phân công cán bộ viên chức phụ trách địa bàn cơ sở, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra địa bàn; phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra về quy hoạch, xây dựng, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt…, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác khắc phục hành vi vi phạm; đối với các trường hợp không chấp hành pháp luật, phối hợp UBND các phường, xã, các ngành liên quan lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã theo quy định.

4. Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất:

- Tăng cường đẩy mạnh công tác tham mưu cấp giấy, điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các tổ chức, công dân để tạo điều kiện thuận lợi về quyền của tổ chức, công dân trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã; thường xuyên phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, kiểm soát về quy hoạch sử dụng đất, về tình hình sử dụng đất trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, tiến hành các biện pháp ngăn chặn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác khắc phục hành vi vi phạm; đối với các trường hợp không chấp hành pháp luật, phối hợp lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã:

Phối hợp tích cực với UBND các phường xã, các ngành liên quan để đẩy nhanh việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đấu giá nhận quyền sử dụng đất; điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp thu hồi đất trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6. Các cơ quan có liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, cung cấp thông tin, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt …theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo về UBND thị xã để xem xét chỉ đạo, giải quyết./.

 

Lê Đình Duẩn - Đội QTDT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.730
Truy câp hiện tại 2.164