Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn năm 2019
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 15 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh dự toán giao đầu năm phân bổ cho UBND các phường, xã để hỗ trợ kinh phí chống hạn năm 2019.

 

Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục cấp kinh phí cho các phường, xã

- Trưởng Phòng Kinh tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án chống hạn của các địa phương.

- UBND các phường, xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước

Phụ lục phân bổ kinh phí xử lý chống hạn năm 2019 như sau:

STT

Đơn vị xã, phường

Số tiền

Trong đó

Xử lý chống hạn

Xử lý bèo

1

Phường Tứ Hạ

12.000.000

12.000.000

 

2

Phường Hương Văn

20.000.000

20.000.000

 

3

Phường Hương Vân

47.000.000

47.000.000

 

4

Phường Hương Chữ

90.000.000

90.000.000

 

5

Phường Hương Xuân

35.000.000

35.000.000

 

6

Xã Hương Toàn

102.000.000

40.000.000

62.000.000

7

Xã Hương Vinh

107.000.000

42.000.000

65.000.000

8

Phường Hương Hồ

80.000.000

7.000.000

73.000.000

9

Phường Hương An

73.000.000

18.000.000

55.000.000

10

Xã Hải Dương

10.000.000

10.000.000

 

11

Xã Hương Phong

200.000.000

95.000.000

105.000.000

12

Xã Hương Thọ

24.000.000

24.000.000

 

 

Tổng cộng

800.000.000

440.000.000

360.000.000

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.872