Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 30/05/2019

UBND thị xã ban hành Kế hoạch Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Trà như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

 Tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nhận thức rõ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người từ đó nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông, xem túi ni lông là một sản phẩm huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người nghiêm trọng, cần quản lý nghiêm ngặt hướng đến không sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày bằng việc thay thế sử dụng các túi đựng hàng thân thiện với môi trường.

 

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

- Mỗi xã, phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã đề xuất một sáng kiến trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”    

- Tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng thực hiện kế hoạch một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực đông đảo của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Trên địa bàn thị xã tổ chức phát động phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm (Ngày tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” hàng năm). Tùy theo điều kiện của địa phương; mỗi xã, phường, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã đăng ký một “sáng kiến chống rác thải nhựa” nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

2. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền phổ biến tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người.

3. Xây dựng mô hình nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần tại các chợ, khu dân cư tập trung, tiến tới xây dựng “xã, phường nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”. Trước hết tập trung cho các cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ.

4. Xây dựng khung tiêu chí cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Cơ quan thân thiện với môi trường” và khung “giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần”, sử dụng túi đựng hàng thân thiện với môi trường để đưa vào tiêu chí thi đua, khen thưởng phong trào và hằng năm.

5. Ban hành quy định không sử dụng nước đóng chai sử dụng 1 lần có thể tích 500ml trở xuống, túi ni lông sử dụng 01 lần phục vụ các hội nghị tại địa phương, trong hoạt động hàng ngày của các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, trường học, cơ sở y tế, lực lượng vũ trang.

5. Hỗ trợ, khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, tái chế túi ni lông và các cơ sở sản xuất túi giấy hoặc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông.

6. Tổ chức thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các em học sinh tại các trường học theo hình thức thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu gom giấy in, giấy báo loại làm túi đựng thay thế túi ni lông cung cấp cho các quầy thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có khó khăn về kinh tế. Phát động phong trào “1 triệu túi giấy” để sử dụng cho sinh hoạt, thương mại theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

7. Phát động phong trào sáng kiến vật liệu thay thế vật liệu nhựa sử dụng 01 lần trong sinh hoạt hàng ngày.

   III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

a) Là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện kế hoạch. Chịu trách nhiệm giám sát tiến độ, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia để báo cáo kết quả với UBND thị xã. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và người dân về tác hại của túi ni lông, biện pháp thu gom và sử dụng túi đựng hàng thay thế thân thiện với môi trường.

b) Phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích việc kinh doanh, sử dụng các loại túi, phương tiện đựng hàng thân thiện môi trường thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần.

c) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh thị xã xây dựng phóng sự, các bài phỏng vấn người dân địa phương, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường, trong thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã:

- Ban hành quy định tạm thời tiêu chí cơ quan đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan thân thiện với môi trường” và các giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần có tính bắc buộc tại các cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ.   

- Tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”  theo nội dung Kế hoạch này.

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, tái chế túi ni lông sử dụng 01 lần hoặc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã cân đối nguồn ngân sách dành cho các hoạt động triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến việc không sử dụng và thải bỏ túi ni lông sử dụng 01 lần, thu gom túi ni lông và pin qua sử dụng, khuyến khích lồng ghép nội dung trên vào một số môn học tại lớp và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

b) Phát động phong trào “làm 1 triệu túi giấy" cho các em học sinh tại các trường học để phân phối tại các chợ, các điểm tuyên truyền phong trào.

c) Xây dựng mô hình thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu gom giấy in, giấy báo loại làm túi đựng thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần cung cấp cho các quầy thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có khó khăn về kinh tế và phát động phong trào thi đua “Trường học nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”. Trong đó đặc biệt quan tâm đến khu vực nhà ăn, căng tin trường học.

4. Phòng Văn hóa-Thông tin

 a) Tuyên truyền nội dung Kế hoạch đến đông đảo nhân dân toàn thị xã thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Kịp thời đưa tin, đăng bài về các hoạt động triển khai, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng phong trào này trên địa bàn toàn thị xã. Đồng thời phản ánh những đơn vị thực hiện chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh; thường xuyên xây dựng các chuyên đề tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần.

5. Đài truyền thanh thị xã

a) Kịp thời đưa tin, đăng bài về các hoạt động triển khai, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng phong trào này trên địa bàn toàn thị xã.

b) Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ban, ngành, đoàn thể đưa tin kịp thời các cá nhân, đơn vị điển hình đã có những thành tích đóng góp cho phong trào; Đồng thời phản ánh những đơn vị thực hiện chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh; Thường xuyên xây dựng các chuyên đề tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc chống rác thải nhựa và nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần.

6. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã

Thực hiện việc tuyên truyền, giám sát các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện kế hoạch.

7. Các đoàn thể chính trị xã hội:

- Tuyên truyền về các vấn đề tác hại liên quan đến việc sử dụng và thải bỏ túi ni lông cho đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 - Xây dựng các nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng quản lý, lĩnh vực hoạt động. Chuyển giao các mô hình hoạt động đã được thực hiện có hiệu quả cho cộng đồng dân cư.

- Chỉ đạo đoàn thể cấp xã tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào chống rác thải nhựa.

- Nghiên cứu mô hình câu lạc bộ “nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” làm nồng cốt; đào tạo tình nguyện viên tham gia các hoạt động phong trào; Tổ chức các nhóm tình nguyện tham gia tuyên truyền ở thị xã và các xã phường.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” tại địa phương; phối hợp với các đoàn thể thị xã tổ chức các nhóm tình nguyện tham gia tuyên truyền ở thị xã và các xã phường.

b) Xây dựng chương trình địa phương không sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần.

c) Thường xuyên tuyên truyền cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ, đối tượng chính của hộ gia đình thường xuyên mua sắm thực phẩm, đồ gia dụng sinh hoạt… về tác hại của túi ni lông đối với môi trường.

9. Phòng Nội vụ thị xã:

Bổ sung tiêu chí “Cơ quan thân thiện với môi trường”  vào bộ tiêu chí  xem xét thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thị xã.

10. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn:

Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”  ; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tác hại của túi ni lông đối với môi trường.

 

Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.449