Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ thị xã Hương Trà tăng cường đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 07/06/2019

Đảng bộ thị xã Hương Trà có tổng số 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 26 đảng bộ và 16 chi bộ; có 314 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 3658 đảng viên. Có 16 đơn vị hành chính gồm 07 phường và 09 xã, trong đó: 02 xã ven biển và đầm phá, 05 xã vùng núi và 09 xã thuộc vùng đồng bằng.

 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thông qua các hội nghị báo cáo viên Thị ủy, giao ban, trực báo định kỳ; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thị ủy đã hướng dẫn và yêu cầu các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã phải đặt mua báo Thừa Thiên Huế và báo nhân dân Nhân dân; đồng thời mỗi Đảng bộ trực thuộc Thị ủy phải có ít nhất 01 tạp chí của Đảng (Tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng...)

Đến nay, toàn Đảng bộ thị xã có 30 TCCS đảng đặt mua đủ các loại báo, tạp chí; 41trường học đặt mua các loại báo Đảng; Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã; Các điểm Bưu điện văn hóa của 16 xã, phường đều có báo Đảng. Ngoài ra, để phục công tác chuyên môn, nhiều TCCS đảng đã đặt mua một số loại báo và tạp chí khác như: Báo Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Phụ nữ, Khoa học & đời sống, Người đại biểu nhân dân, Công an, Quân đội, tạp chí Xây dựng Đảng, Công báo, các loại báo, tạp chí chuyên ngành khác…

Thực hiện công tác quản lý và sử dụng các loại báo, tạp chí của Đảng, cấp ủy các TCCS đảng đã phân công: đồng chí phó bí thư trực tiếp chỉ đạo, đồng chí phụ trách văn phòng Đảng ủy, văn phòng UBND các xã, phường đặt mua, quản lý và bảo quản báo, tạp chí của Đảng theo quy định Nhà nước về tài sản công để tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mượn, đọc.

Trong những năm qua, việc đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành sinh hoạt thường xuyên hàng ngày trong một bộ phận lớn cán bộ, đảng viên từ thị xã đến cơ sở; báo, tạp chí đã thật sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, là một trong những phương tiện quan trọng phục vụ cho công tác tham mưu, lãnh đạo. Thông qua báo, tạp chí đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, những thông tin mới về tình hình địa phương, trong nước, thế giới…

Với những thông tin chính thống trên báo, tạp chí của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên những “vũ khí” quan trọng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng nhằm chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động chống lại Đảng, chống lại chế độ của các thế lực thù địch. Qua đó góp phần quan trọng củng cố niềm tin, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Báo, tạp chí nói chung và báo, tạp chí của Đảng nói riêng là một công cụ đắc lực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý đối với cấp uỷ và chính quyền các cấp. Thông qua các bài viết về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, các mô hình, gương sáng trong lao động, sản xuất trên báo, tạp chí đã cung cấp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp những nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, kiến thức thực tiễn; nhất là các bài viết có tính lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta… đã cung cấp thêm những kiến thức lý luận phục vụ cho công tác lãnh đạo các cấp và để dáp dụng vào đơn vị, địa phương mình.

Nhìn chung, việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn thị xã được các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện khá nghiêm túc, số lượng đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng dần ổn định, tăng về số lượng, đi vào nền nếp; góp phần đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức tốt về vai trò, tác dụng của báo, tạp chí; báo, tạp chí đã thật sự phát huy tác dụng tích cực trong việc thông tin, định hướng thông tin, phổ biến kinh nghiệm lao động, sản xuất, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, lao động học tập, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng vẫn tồn tại một số hạn chế đó là:

Tỷ lệ đặt báo, tạp chí của Đảng vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra. Số lượng đặt mua báo, tạp chí những năm gần đây tại một số đơn vị chưa ổn định và có xu hướng giảm, nhất là các trường học hầu như không đặt báo vào 3 tháng nghỉ hè và đa số các trường mầm non không có báo. Việc phối hợp giữa cấp uỷ với chính quyền trong việc mua báo, tạp chí của Đảng chưa đồng bộ, chưa thống nhất, dẫn đến việc xem nhẹ công tác kiểm tra, chỉ đạo việc mua, đọc báo, tạp chí...Một số đơn vị không đặt mua báo Đảng hoặc chỉ đặt mua với số lượng 01 tờ/kỳ; thậm chí một số nơi sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa đúng mục đích. Nhiều địa phương vẫn chưa nhận được báo trong ngày do công tác phát hành chậm, thậm chí còn chậm một, hai ngày, nhất là ở các xã miền núi như Hồng Tiến, Hương Thọ… Việc đọc, sử dụng, quản lý báo, tạp chí cơ nơi có lúc còn chưa phát huy hết hiệu quả, thậm chí còn lãng phí, không đúng mục đích.  Việc đưa báo chí, nhất là báo chí của Đảng đến với đại bộ phận nhân dân, nhất là đối với nông dân còn nhiều hạn chế.

Ban Thường vụ Thị đề nghị các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ đó là:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương theo tinh thần Kết luận 29 của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng, lợi ích của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp và sử dụng kinh phí của Đảng trong việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng đúng nguyên tắc, đúng mục đích, không sử dụng kinh phí báo Đảng vào mục đích khác. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những TCCS đảng thực hiện không nghiêm; phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với hệ thống bưu điện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị trên địa bàn mua và đọc báo Đảng.  

- Tăng cường hướng dẫn các chi bộ, Đảng bộ trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đọc và đặt mua báo, tạp chí của Đảng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.456