Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2018 và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng năm 2019
Ngày cập nhật 21/06/2019

Ngày 14/6/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1499/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà – Lê Hồng Thắng tại Hội nghị đánh giá công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2018 và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng năm 2019.

Sau khi nghe BHXH thị xã Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện công tác BHYT, BHXH năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019; ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh; ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà – Lê Hồng Thắng kết luận như sau:

Biểu dương Bảo hiểm xã hội thị xã trong thời gian qua nhất là năm 2018 và các tháng đầu năm 2019 đã tích cực phối hợp với chính quyền, Hội, Đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT mang lại nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn.

Để tiếp tục triển khai chất lượng, hiệu quả các giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 23/2018/NĐ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các chương trình, kế hoạch của Thị Ủy, UBND thị xã, UBND thị xã yêu cầu: UBND các xã, phường, các Hội, Đoàn thể, phối hợp với BHXH thị xã tập trung thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Trao đổi, phối hợp với các Hội, Đoàn thể để phát triển mạng lưới Đại lý thu BHXH, BHYT, đảm bảo tối thiểu có ít nhất 01 nhân viên Đại lý thu trên 01 thôn, tổ dân phố và phấn đấu ít nhất có 02 nhân viên Đại lý thu trên 01 thôn, tổ dân phố.

- Trong năm 2018 có 04 đơn vị xã, phường chưa phát triển được đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 gồm: Hương Xuân, Hương Thọ, Hương Bình, Hồng Tiến; cần rà soát lại nguyên nhân và đề ra giải pháp để phối hợp thực hiện trong thời gian tới bảo đảm đạt chỉ tiêu đã được giao.

- Rà soát, thống kê danh sách những người chưa tham gia BHYT, nông dân và lao động khu vực phi chính thức chưa tham gia BHXH tự nguyện để có giải pháp, kế hoạch tuyên truyền, vận động các đối tượng này tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã đồng thời yêu cầu các nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải tham gia BHXH tự nguyện.

 - Xây dựng quy chế sử dụng kinh phí thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT một cách hợp lý, đảm bảo ưu tiên tối đa cho nhân viên đại lý thu trực tiếp thu BHYT, BHXH tự nguyện, từ đó tạo động lực thúc đẩy nhân viên đại lý thu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

- Để đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT, tránh cấp trùng thẻ BHYT cũng như các chỉ tiêu đề ra, UBND các xã, phường phải phối hợp với các ban, ngành và cơ quan BHXH để thực hiện rà soát, đối chiếu các đối tượng tham gia BHYT nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 06 tuổi, do quỹ đền bù Formosa hỗ trợ.

2. Cơ quan BHXH thị xã

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn nhất là Đài truyền thanh thị xã tuyên truyền hàng tháng trên hệ thống phát thanh để chính sách BHYT, BHXH tự nguyện được lan rộng và đi sâu vào nhận thức của người dân.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công tác BHYT học sinh năm học 2019-2020, phấn đấu đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

3. Về chế độ thông tin, báo cáo, thi đua khen thưởng

- UBND các xã, phường hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT về UBND thị xã (qua BHXH thị xã).

- Định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm BHXH thị xã báo cáo bằng văn bản hoặc thông qua hình thức tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.

- Công tác thi đua khen thưởng, các cơ quan, đơn vị phải đưa chỉ tiêu thực hiện công tác BHXH, BHYT vào chỉ tiêu đánh giá thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 476