Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4 toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ
Ngày cập nhật 27/06/2019

A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu:

- Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

 

- Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-QLDA ngày 10/5/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-QLDA ngày 10/5/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;

- 10h13 ngày 14/05/2019: đăng tải E-TBMT, số E-TBMT: 20190509112-00, số báo 87 ngày 15/05/2019, mã thông tin 07-19863038. Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia (tại đây) và trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà (tại đây).

- Từ 10h13 ngày 14/05/2019 đến 11h15 ngày 24/05/2019: phát hành E-HSMT.

- 11h15 ngày 24/05/2019: đóng thầu.

- 11h15 ngày 24/05/2019: mở E-HSDT.

- Từ ngày 24/05/2019 đến ngày 14/06/2019: đánh giá E-HSDT.

- 17/06/2019: thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng cao nhất.

- Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 19/06/2019: thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

B. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Ngày 19/06/2019, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà với các nội dung chính sau:

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quốc Toàn - Công ty TNHH Một Thanh Viên Thương mại Kỹ thuật ALICO.

- Giá trúng thầu: 5.733.374.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tạo đàm kỷ niệm 37...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 1.308