Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019)
Ngày cập nhật 02/07/2019

Nhằm ôn lại và khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, của Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 1616/KH-UBND về Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019) với những nội dung sau:

 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân .

2. Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

3. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện di chúc của cách mạng Việt Nam, của quê hương Thừa Thiên Huế nói chung và của quê hương Hương Trà nói riêng; trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế; Khẳng định toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thị xã quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà  Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành đô thị “di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”

4. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn thị xã trong thực hiện di chúc của Người  và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

6. Phản ánh không khí thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Tuyên truyền cổ động trực quan bằng hệ thống pano, cở thả, băng rôn tại trung tâm thị xã và các xã, phường. Thực hiện tốt việc trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổ chức thực hiện tốt phong trào làm sạch đẹp cơ quan, công sở, gia đình, đường làng ngõ xóm; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, chương trình văn nghệ ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, đất nước và các hoạt động thể dục, thể thao đẩy mạnh phong trào” Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”.

3. Tổ chức tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ; triển lãm, giới thiệu sách báo, tài liệu, hiện vật về chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tự qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của các địa phương, đơn vị.

4. Tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh từ thị xã đến các xã, phường, trên Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã, trang thông tin điện tử của các phòng, ban, các địa phương; trên Internet và mạng xã hội.

Ngoài các hoạt động nêu trên, tuỳ theo tình hình cụ thể, các địa phương, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác nhau như: phát động phong trào thi đua, tổ chức tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiếu phim về Chủ tịch hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bắt đầu từ nay đến tháng 9 năm 2019. UBND thị xã Hương Trà giao trách nhiệm cho Phòng văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã và UBND các xã, phường triển khai thực hiện.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.763
Truy câp hiện tại 2.180