Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị thông qua các báo cáo trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 28/6/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 1636/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị thông qua các báo cáo trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.                          

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng TCKH trình bày báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Trưởng phòng Kinh tế báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 08/7/2011 của Huyện ủy (nay là Thị ủy) về “Xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội”; Chánh Thanh tra thị xã báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã kết luận:

1. Văn phòng HĐND & UBND, phòng Tài chính& Kế hoạch, phòng Kinh tế, Thanh tra thị xã và các phòng ban liên quan: Tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, bổ sung một số giải pháp cụ thể để hoàn chỉnh báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; bổ sung, chỉnh sửa báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 08/7/2011 của Huyện ủy (nay là Thị ủy) về “Xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội”; báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

2. Công tác thu ngân sách:  Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019 ước thực hiện 134,2 tỷ đồng, đạt 50,04% so với dự toán tỉnh giao, 46,57 % chỉ tiêu phấn đấu. Các khoản thị xã thu ước đạt 81,2 tỷ đồng, đạt 56,81% dự toán tỉnh giao và 49,84% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 22 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu...Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao. Để đảm bảo thực hiện đạt và vượt dự toán được giao, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

- Trung tâm PTQĐ và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục để đưa các khu đất mới vào đấu giá lần đầu (Khu QH Triều Sơn Trung xã Hương Toàn, Khu QH TDP 3 phường Hương Chữ,…) trong tháng 7 năm 2019. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các xã/phường và các ngành chức năng thị xã khẩn trương rà soát và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đối với các khu đất hội đủ các điều kiện để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất cho các tháng còn lại trong năm 2019.

- Chi cục Thuế tập trung chỉ đạo các đội thuế phối hợp với các UBND phường, xã, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, nắm chắc đối tượng, phân loại, xử lý các nguồn thu để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, đặc biệt là các nguồn thu thuế vãng lai, vận tải tư nhân, chống thất thu thuế…

- Phòng Tài chính Kế hoạch theo dõi tiến độ thu ngân sách để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch sử dụng nguồn thu hợp lý; quản lý chặt chẽ các nguồn thu; Phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức rà soát các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nhưng nộp thuế tại nơi khác; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã hướng xử lý. Đồng thời, phòng Tài chính & Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại các khu đất cần đầu tư hạ tầng (một phần, hoàn thiện, quy mô, khối lượng…) để tổ chức đấu giá.

3. Về đầu tư Xây dựng cơ bản:

- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã: Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng tạo quỷ đất đấu giá (Khu QH Triều Sơn Trung xã Hương Toàn, Khu QH TDP 3 phường Hương Chữ).

- Ban QLDA ĐTXD KV thị xã, UBND các xã/phường (Chủ đầu tư): Khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình đã được bố trí vốn (kể cả chuyển nguồn), đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu khối lượng, lập thủ tục giải ngân vốn một cách kịp thời; rà soát, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để khởi công, giải ngân vốn các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo quy định (trong tháng 7/2019)

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư; Chủ đầu tư tập trung rà soát, giải quyết các vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết đối với những công trình chậm quyết toán; tổng hợp báo cáo UBND thị xã (qua phòng Tài chính Kế hoạch) để xử lý.

4. Một số công việc khác:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh, thị xã đóng trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường/xã nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 1405/UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc chuẩn bị nội dung Sơ kết      thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh và khẩn trương nộp quỹ phòng chống thiên tai theo quy định.

- Ủy ban nhân dân xã Hải Dương tổ chức ra quân, tổng dọn vệ sinh và thu gom rác thải trên địa bàn xã; nhất là các tuyến đường dọc bãi biển, khu vực chợ. Đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế khảo sát vị trí đặt âu thuyền tại khu vực chợ để thuận lợi cho việc thu gom rác; phối hợp với phòng Kinh tế thị xã về việc kiện toàn ban quản lý chợ, xây dựng nội quy quản lý chợ…

- Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết các trường hợp Ủy ban nhân dân dân các xã, phường tự giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn thị xã (không cầu toàn). Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương thành lập tổ công tác cấp xã rà soát, tham mưu UBND xã, phường xây dựng phương án quản lý quỹ đất công ích (5%) và giao đất trái thẩm quyền của địa phương; báo cáo UBND thị xã trước 30/7/2019.

- Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Công an thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn thị xã để đề xuất lắp đặt bổ sung, thay mới các biển báo giao thông nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện. Đồng thời, UBND phường Tứ Hạ khẩn trương xây dựng Kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường; Phối hợp với Công an thị xã và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp đậu đỗ phương tiện không đúng nơi quy định…

- Phòng Giáo dục đào tạo phối hợp với địa phương và các ngành liên quan tổ chức rà soát cơ sở vật chất trường học…để tham mưu thị xã tiếp tục đề nghị tỉnh kiểm tra từ nay đến cuối năm công nhận từ 2 đến 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Công an thị xã, BCH Quân sự thị xã: Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kiểm soát và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

- Thủ trưởng các phòng, ban thị xã khẩn trương rà soát, nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.839
Truy câp hiện tại 2.216