Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH Xây dựng
Ngày 25 tháng 6 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND v