Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH, KH phát triển KTXH
Thực hiện Công văn số 2253/SKHĐT-KTN ngày 15/8/2019 của Sở Kế hoạch & Đầu tư về xây dựng kế hoạch 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã Hương Trà xây dựng kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:  
Ngày 09 tháng 10 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 25 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Phát triển du lịch Hương Trà là một bộ phận trong chương trình kinh tế trọng điểm của thị xã theo tinh thần Nghị quyết Thị ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch sinh thái Khe Đầy (tỷ lệ 1/500), thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 28 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 02/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019  
Ngày 8 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch – Bãi tắm cộng đồng (tỷ lệ 1/500) xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư 134,670,017,847.16 đồng với những nội dung chủ yếu sau:  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 nhằm xây dựng Hương Trà trở thành vùng đô thị phát triển với kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại, đồng bộ, gắn kết hữu cơ với thành phố Huế; đời sống nhân dân được nâng cao, môi trường sinh thái bền vững.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.239.563
Truy câp hiện tại 1.246