Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH Sử dụng đất
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Hương Trà.  
Ngày 04  tháng 04 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 259 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 02/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2019.  
Công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả; thông qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.  
Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 với những nội dung chủ yếu sau:  
Để đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển đúng với định hướng. UBND phường xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 như sau:  
Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 19 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại vùng Lai Bai, TDP 7, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 14 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại xứ Tân Canh, thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.095.297
Truy câp hiện tại 1.334