Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH Sử dụng đất
Công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả; thông qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  
Ngày 23/12/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:
Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà.  
Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.  
Ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 13/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 06/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  
Nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thực hiện trong năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2021, cụ thể:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 361