Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
UBND thị xã Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ làm Bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả; thông qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  
Ngày 31/12/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 3529/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm Phát triển đô thị năm 2020. Theo kế hoạch triển khai những nội dung chủ yếu như sau:  
Ngày 02/01/2020, UBND thị xã ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Sáng ngày 03/01/2020 tại hội trường UBND phường Tứ Hạ, đã diễn ra buổi công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.  
Ngày 29 tháng 10 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu trung tâm phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Trà  
Thực hiện Công văn số 2253/SKHĐT-KTN ngày 15/8/2019 của Sở Kế hoạch & Đầu tư về xây dựng kế hoạch 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã Hương Trà xây dựng kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:  
Ngày 09 tháng 10 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.929