Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Phát triển du lịch Hương Trà là một bộ phận trong chương trình kinh tế trọng điểm của thị xã theo tinh thần Nghị quyết Thị ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch sinh thái Khe Đầy (tỷ lệ 1/500), thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 28 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 28 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 02/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019  
Ngày 02/01/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2019.  
Công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả; thông qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.  
Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 với những nội dung chủ yếu sau:  
Để đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển đúng với định hướng. UBND phường xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 như sau:  
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.849.054
Truy câp hiện tại 184