Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu, tổ dân phố phố Bồn Trì (giai đoạn 2), phường Hương An
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu, tổ dân phố Bồn Trì (giai đoạn 2), phường Hương An với nội dung chi tiết theo phụ lục như sau :

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(1000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phân công việc đã thực hiện

107.524

Ngân sách thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

102.553

 

 

Đã thực hiện

 

 

2

Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán

4.971

 

 

Đã thực hiện

 

 

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.589.477

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp

1.582.563

Chào hàng cạnh tranh

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2019

Trọn gói

150 ngày

2

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

6.914

Chỉ định thầu

 

Quý III/2019

Trọn gói

150 ngày

III

Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

115.510

 

 

 

 

 

1

Quản lý dự án, giám sát, thẩm định thiết kế, dự toán; thẩm định BCKTKT; thẩm định mời thầu và kết quả đầu thầu; đăng tải thông tin đấu thầu; thẩm tra phê duyệt quyết toán

115.510

 

 

 

 

 

2

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

 

 

 

 

 

IV

Dự phòng:

8.489

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

1.821.000

 

 

 

 

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 258