Tìm kiếm thông tin
Xây dựng kế hoạch 2020 các chương trình Mục tiêu quốc gia
Ngày cập nhật 21/10/2019

Thực hiện Công văn số 2253/SKHĐT-KTN ngày 15/8/2019 của Sở Kế hoạch & Đầu tư về xây dựng kế hoạch 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã Hương Trà xây dựng kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:

I.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

1. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đến 31/8/2019:

1.1. Vốn đầu tư phát triển: (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- Các dự án hoàn thành: Gồm 04 dự án và đã giải ngân hết đến 31/8/2019

- Các dự án chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019: Gồm 03 dự án

+ Dự án Đường Trục chính GTNĐ Hương Quang - Hải Tân, xã Hương Bình: Khối lượng thực hiện đạt 60% và giải ngân đến 31/8/2019 là 731 triệu đồng

+ Dự án Trường MN Hải Dương cơ sở chính (Tái định cư 3), xã Hải Dương: Khối lượng thực hiện đạt 80% và giải ngân đến 31/8/2019 là 3.737 triệu đồng

+ Dự án Nhà văn hóa xã Hải Dương: Khối lượng thực hiện đạt 70% và giải ngân đến 31/8/2019 là 2.304 triệu đồng

- Các dự án chuyển tiếp năm 2019 sang năm 2020: Gồm 10 dự án

+ Dự án Đường nội đồng Phổ Tư - Họ Dương (Thuận Hòa), xã Hương Phong: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 173 triệu đồng

+ Dự án Trường Mầm non Hương Phong, xã Hương Phong (hạng mục nhà 2 tầng 4 phòng học): Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 165 triệu đồng

+ Dự án Trung tâm văn hóa xã Hương Phong: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 195 triệu đồng

+ Dự án Trung tâm văn hóa xã Hương Thọ: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 112 triệu đồng

+ Dự án Trường Tiểu học Hương Thọ, xã Hương Thọ: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 111 triệu đồng

+ Dự án Trường Mầm non Hương Thọ (cơ sở chính), xã Hương Thọ: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 111 triệu đồng

+ Dự án Trường Mầm non Bình Điền, xã Bình Điền: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 194 triệu đồng

+ Dự án Trạm bơm điện 15 (Vân Quật Đông), xã Hương Phong: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 110 triệu đồng.

+ Dự án Trung tâm văn hóa xã Bình Điền: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 224 triệu đồng.

+ Dự án Trường Tiểu học Bình Điền, xã Bình Điền: Khối lượng thực hiện đạt 10% và giải ngân đến 31/8/2019 là 143 triệu đồng.

1.2. Vốn sự nghiệp: (có biểu 2 chi tiết đính kèm)

- Nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ các dự án đã có chủ thể liên kết: Gồm có 04 dự án với tổng mức đầu tư 901 triệu đồng, ngân sách TW hỗ trợ 292 triệu đồng, phần còn lại ngân sách địa phương, HTX và các nguồn huy động hợp pháp khác 609 triệu đồng; Khối lượng thực hiện đến 31/8/2019 đạt 10%

  2. Dự kiến khối lượng thực hiện đến 31/12/2019 và giải ngân vốn đến 31/1/2020:

2.1. Vốn đầu tư phát triển: (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- 03 dự án chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019: Sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2019; lũy kế giải ngân vốn ngân sách TW đến 31/1/2020 dự kiến là 9.070 triệu đồng và vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác 1.976 triệu đồng

- 10 dự án chuyển tiếp năm 2019 sang năm 2020: Khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 30%; lũy kế giải ngân vốn ngân sách TW đến 31/1/2020 dự kiến là 8.500 triệu đồng.

2.2. Vốn sự nghiệp(có biểu 2 chi tiết đính kèm)

- Nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ các dự án đã có chủ thể liên kết: Khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 100%; lũy kế giải ngân vốn ngân sách TW đến 31/1/2020 dự kiến là 292 triệu đồng.

I.2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

1. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đến 31/8/2019:

1.1. Vốn đầu tư phát triển: (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- Các dự án hoàn thành: Gồm 02 dự án và đã giải ngân hết đến 31/8/2019

- Các dự án chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2019: Gồm 02 dự án

+ Dự án Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Hồng Tiến, xã Hồng Tiến: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8/2019 và giải ngân đến 31/8/2019 là 1.328 triệu đồng

+ Dự án Sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 10/2018 và giải ngân đến 31/8/2019 là 369 triệu đồng

- Các dự án năm 2019: Gồm 02 dự án

+ Dự án Nâng cấp các tuyến đường thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành: Khối lượng thực hiện đạt 50%

+ Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường trục chính thôn Sơn Thọ đoạn từ nhà ông Khiến đến nhà ông Hoài, xã Hương Thọ: Khối lượng thực hiện đạt 20%

1.2. Vốn sự nghiệp:(có biểu 2 chi tiết đính kèm)

- Dự án 2 Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Gồm 03 dự án với tổng mức đầu tư 454 triệu đồng, ngân sách TW hỗ trợ 300 triệu đồng, phần còn lại ngân sách địa phương, HTX và các nguồn huy động hợp pháp khác 154 triệu đồng; Khối lượng thực hiện đến 31/8/2019 đạt 10%

- Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, 135: Gồm 03 dự án với tổng mức đầu tư 606 triệu đồng, ngân sách TW hỗ trợ 350 triệu đồng, phần còn lại ngân sách địa phương, HTX và các nguồn huy động hợp pháp khác 256 triệu đồng; Khối lượng thực hiện đến 31/12/2019 đạt 100%

II. Kế hoạch năm 2020:

II.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

1.1. Vốn đầu tư phát triển: (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

a. Các dự án chuyển tiếp: (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- Các dự án chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2020: Gồm 03 dự án

+ Vốn Ngân sách Trung ương cần bố trí năm 2020: 806 triệu đồng

- Các dự án chuyển tiếp năm 2018 sang năm 2020: Gồm 10 dự án

+ Vốn Ngân sách Trung ương cần bố trí năm 2020: 20.190 triệu đồng

+ Vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 7.470 triệu đồng

b. Các dự án khởi công mới năm 2020: Gồm 08 dự án (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- Tổng mức đầu tư: 13.400 triệu đồng

Trong đó: + Vốn Ngân sách Trung ương: 8.590 triệu đồng

                                + Vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 4.810 triệu đồng

c. Các dự án duy tu bảo dưỡng năm 2020: Gồm 03 dự án (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- Tổng mức đầu tư: 850 triệu đồng

Trong đó: + Vốn Ngân sách Trung ương: 700 triệu đồng

                                       + Vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 150 triệu đồng

1.2. Vốn sự nghiệp: Gồm 05 dự án (có biểu 3 chi tiết đính kèm)

- Tổng mức đầu tư: 1.635 triệu đồng

Trong đó: + Vốn Ngân sách Trung ương: 640 triệu đồng

                                       + Vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 995 triệu đồng

2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững:

2.1. Vốn đầu tư phát triển: Gồm 02 dự án (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- Tổng mức đầu tư: 640 triệu đồng

Trong đó: + Vốn Ngân sách Trung ương: 600 triệu đồng

                                       + Vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 40 triệu đồng

2.2. Vốn sự nghiệp: Gồm 05 dự án (có biểu 3 chi tiết đính kèm)

- Tổng mức đầu tư: 1.190 triệu đồng

Trong đó: + Vốn Ngân sách Trung ương: 750 triệu đồng

                                    + Vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 440 triệu đồng

2.3. Các dự án duy tu bảo dưỡng năm 2020: Gồm 03 dự án (có biểu 1 chi tiết đính kèm)

- Tổng mức đầu tư: 510 triệu đồng

Trong đó: + Vốn Ngân sách Trung ương: 450 triệu đồng

                                       + Vốn đối ứng của thị xã, xã, ND đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 60 triệu đồng

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 53